363/1999 Sb.Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Částka: 112 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs29/2000 Sb.

363

 

ZÁKON

 

ze dne 21. prosince 1999

 

o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(ČINNOSTI V POJIŠŤOVNICTVÍ, PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ A VÝKON DOHLEDU)

 

zrušena zákonem č. 278/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

HLAVA I

 

(ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ)

 

zrušena zákonem č. 278/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

§ 1

 

zrušen zákonem č. 278/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

§ 2

 

(Vymezení pojmů)

 

zrušen zákonem č. 278/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

§ 3

 

zrušen zákonem č. 278/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

§ 4

 

zrušen zákonem č. 278/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

§ 5

 

(Pojišťovny se sídlem v zahraničí)

 

zrušen zákonem č. 39/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

§ 5a

 

(Provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z jiného členského státu)

 

zrušen zákonem č. 278/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

§ 5b

 

(Další povinnosti pojišťovny z jiného členského státu provozující pojišťovací činnost na území České republiky na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody dočasně poskytovat služby a výkon dohledu nad touto činností)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ČINNOSTI V POJIŠŤOVNICTVÍ, PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ A VÝKON STÁTNÍHO DOZORU
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výklad pojmů
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Pojišťovny se sídlem v zahraničí
§ 6 - Státní dozor v pojišťovnictví
HLAVA II - PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ POJIŠŤOVACÍ A ZAJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI A ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ ČINNOSTI V POJIŠŤOVNICTVÍ
§ 7 - Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti
§ 8 - Žádost o udělení povolení
§ 9 - Základní jmění
§ 10 - Změny v činnosti pojišťovny nebo zajišťovny a změny osob v jejích orgánech
§ 11 - Změny v účastech na vlastnických právech
§ 12 - Střet zájmů
HLAVA III - TECHNICKÉ REZERVY, SOLVENTNOST, ODPOVĚDNÝ POJISTNÝ MATEMATIK A AUDIT
§ 13 - Technické rezervy pojišťovny a zajišťovny
§ 14 - Rezerva na nezasloužené pojistné
§ 15 - Rezerva na pojistná plnění
§ 16 - Rezerva na prémie a slevy
§ 17 - Vyrovnávací rezerva
§ 18 - Rezerva pojistného životních pojištění
§ 19 - Rezerva na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
§ 20 - Rezerva pojistného neživotních pojištění
§ 21 - Skladba finančního umístění
§ 22 - Solventnost pojišťoven a zajišťoven
§ 23 - Odpovědný pojistný matematik
§ 24 - Účetnictví
§ 25 - Provozování zprostředkovatelské činnosti
HLAVA IV - KONTROLNÍ ČINNOST MINISTERSTVA
§ 26  
§ 27 - Opatření k odstranění nedostatků a odnětí povolení
§ 28 - Snížení základního jmění
§ 29 - Ozdravný plán
§ 30 - Nucená správa
§ 31 - Pozastavení oprávnění k uzavírání smluv a rozšiřování závazků
§ 32 - Převod pojistného kmene
§ 33 - Odnětí povolení
§ 34 - Předběžné opatření
§ 35 - Pokuty
§ 36 - Sloučení, splynutí, přeměna nebo rozdělení
§ 37 - Likvidace pojišťovny nebo zajišťovny
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Řízení před ministerstvem
§ 39 - Mlčenlivost
§ 40 - Vztah k mezinárodním smlouvám
HLAVA VI - ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 41  
§ 42  
§ 43  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 44  
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 46  
§ 47  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 48  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
§ 49  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 50  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 51  
Zavřít
MENU