361/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 61/2001 Sb. s účinností od 19. února 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

361

 

ZÁKON

 

ze dne 10. prosince 1999,

 

kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění zákona č. 242/1992 Sb.            Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.

 

Čl. I


            Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se mění takto:

            1. V § 14 odstavec 8 zní:

            "(8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.".

            2. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámek pod čarou č. 11a) až 11c) zní:

"§ 14a

 

Povolení k restaurování kulturní památky


             (1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen "povolení k restaurování").

             (2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu.11a)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ÚČINNOST
Příloha č. 1 - Třídník specializací restaurátorských prací
Příloha č. 2 - Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování
Zavřít
MENU