360/1999 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 218/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

360

 

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o sociálně-právní ochraně dětí

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I


      V § 86 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., se za slovo "řízení" vkládají slova "na návrh státního zastupitelství nebo i bez návrhu".

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. II


      Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 72/1995 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 37 odst. 2 se slova "orgán sociálně právní ochrany dětí" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí (dále jen "orgán sociálně-právní ochrany dětí")".

      2. V § 37b odst. 2, § 43 odst. 2, § 68 odst. 3, § 68a, § 69 odst. 2, § 79 odst. 3 a 4 a § 83 odst. 2 se slova "sociálně právní" nahrazují slovy "sociálně-právní".

      3. Nadpis v části druhé hlavě druhé zní: "Výchovná opatření".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU