359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 315/2004 Sb. s účinností od 27. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

359ZÁKONze dne 9. prosince 1999o sociálně-právní ochraně dětí      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Sociálně-právní ochrana dětí


      (1) Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména

a)

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

b)

ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

c)

působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

      (2) Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

§ 2


      (1) Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba.1)

      (2) Sociálně-právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky

a)

má trvalý pobyt,

b)  

má podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů,

c)

podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu,

d)

je oprávněno trvale pobývat, 2) nebo

e)  

pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.2a)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Sociálně-právní ochrana dětí
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
HLAVA I - PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
§ 10  
§ 11 - Poradenská činnost
§ 12  
§ 13 - Výchovná opatření
HLAVA II - OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA III - ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÝCH FYZICKÝCH OSOB NEŽ RODIČŮ
§ 19  
HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE
§ 20  
§ 21 - Postup okresního úřadu při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
§ 22 - Postup ministerstva při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Zprostředkování osvojení Úřadem
§ 26  
§ 27 - Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče
HLAVA V - ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA
§ 28  
§ 29 - Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
§ 30  
HLAVA VI - PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
HLAVA VII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU K CIZINĚ
§ 35  
§ 36 - Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu
HLAVA VIII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 37  
HLAVA IX - KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
§ 39 - Zřizování zařízení sociálně-právní ochrany
§ 40 - Zařízení odborného poradenství pro péči o děti
§ 41 - Zařízení sociálně výchovné činnosti
§ 42 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
§ 43 - Výchovně rekreační tábory pro děti
§ 44 - Zařízení pro výkon pěstounské péče
§ 45  
§ 46 - Odměna pěstouna
§ 47  
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI
§ 48 - Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
§ 49 - Vydávání pověření
§ 50 - Odnětí pověření
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 51 - Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů
§ 52  
§ 53 - Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob
§ 54 - Vedení evidence a spisové dokumentace
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
ČÁST SEDMÁ - POKUTY
§ 59  
ČÁST OSMÁ - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST
§ 60  
§ 61 - Místní příslušnost
§ 62  
§ 63  
§ 64  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 65 - Přechodná ustanovení
§ 66  
§ 67  
Zavřít
MENU