356/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 174/2002 Sb. s účinností od 24. května 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

356

 

ZÁKON

 

ze dne 9. prosince 1999,

 

kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 

Čl. I


      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb., se mění takto:

      1. V poznámce pod čarou č. 1) se slova "§ 3 a 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů" zrušují.

      2. V § 3 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU