329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

329

 

ZÁKON

 

ze dne 30. listopadu 1999

 

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

CESTOVNÍ DOKLADY


§ 1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky (dále jen „občan“), jejich používání občany a vedení agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (dále jen „evidence cestovních dokladů“) a agendového informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen „evidence diplomatických a služebních pasů“).

 

HLAVA I

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

 

Díl 1
Pojem, druhy a používání cestovních dokladů

Pojem a používání cestovního dokladu


§ 2

 

        (1)  Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky (dále jen „hranice“) přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva“). Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky1) (dále jen „státní občanství“) a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - CESTOVNÍ DOKLADY
HLAVA I - VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Díl 1 - Pojem, druhy a používání cestovních dokladů
§ 2 - Pojem a používání cestovního dokladu
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Druhy cestovních dokladů
§ 6 - Údaje zapisované do cestovního dokladu
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Změny údajů
§ 11 - Územní a časová platnost
§ 12 - Cestovní pas
§ 13 - Diplomatický pas
§ 14 - Služební pas
§ 15 - Cestovní průkaz
§ 16 - Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy
Díl 2 - Postup při vydání cestovního dokladu
§ 17 - Podmínky k vydání cestovního dokladu a provedení změn jeho údajů
§ 18  
§ 19 - Místo podání žádosti
§ 20 - Náležitosti žádosti
§ 21 - Prokazování údajů v žádosti
§ 22 - Převzetí cestovního dokladu
§ 23 - Odepření vydání a odnětí cestovního dokladu
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Díl 3 - Evidence cestovních dokladů
§ 29 - Informační systém evidence cestovních dokladů
§ 30  
§ 31 - Vedení spisové dokumentace
HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 32 - Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s jejich porušením
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Kontrola
§ 36  
§ 37  
HLAVA III - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 283/1991 Sb.
§ 42  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 150/1996 Sb.
§ 43  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 44 - Zrušovací ustanovení
§ 45 - Účinnost
Zavřít
MENU