328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 269/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 270/2021 Sb. s účinností od 2. srpna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

328

 

ZÁKON

 

ze dne 30. listopadu 1999

 

o občanských průkazech      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen "občan")
, způsob prokazování totožnosti a vedení agendového informačního systému evidence občanských průkazů (dále jen „evidence občanských průkazů“).

 

§ 2

 

Občanský průkaz


      (1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

 

      (2)  Občanovi se vydává

 

a)   občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nebo

b)   občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.

 

      (3) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

 

      (4)  Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Občanský průkaz
§ 3 - Údaje zapisované do občanského průkazu
ČÁST DRUHÁ - VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
HLAVA I - PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 4 - Vydání občanského průkazu
§ 5 - Vydání prvního občanského průkazu
§ 6 - Vydání nového občanského průkazu
§ 7  
§ 8 - Převzetí občanského průkazu
HLAVA II - PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§ 9 - Potvrzení o občanském průkazu
ČÁST TŘETÍ - PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§ 10 - Doba platnosti občanského průkazu
§ 11 - Skončení doby platnosti občanského průkazu
§ 12  
§ 13 - Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI
§ 14 - Povinnosti občana
§ 15 - Povinnosti dalších osob
§ 16 - Působnost okresního úřadu, obecního úřadu a policie
ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 17  
§ 18 - Poskytování údajů z informačního systému
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Kontrola
§ 20 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 21 - Pracovněprávní vztahy
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Platnost dosavadních občanských průkazů
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU