328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 269/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 136/2006 Sb. s účinností od 1. září 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

328

 

ZÁKON

 

ze dne 30. listopadu 1999

 

o občanských průkazech      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen "občan") a vedení evidence občanských průkazů.

 

§ 2

 

Občanský průkaz


      (1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

      (2) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

      (3) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen "opatrovník").

      (4) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.

 

      (5)  Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu3a) občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Občanský průkaz
§ 3 - Údaje zapisované do občanského průkazu
ČÁST DRUHÁ - VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
HLAVA I - PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 4 - Vydání občanského průkazu
§ 5 - Vydání prvního občanského průkazu
§ 6 - Vydání nového občanského průkazu
§ 7  
§ 8 - Převzetí občanského průkazu
HLAVA II - PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§ 9 - Potvrzení o občanském průkazu
ČÁST TŘETÍ - PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§ 10 - Doba platnosti občanského průkazu
§ 11 - Skončení doby platnosti občanského průkazu
§ 12  
§ 13 - Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI
§ 14 - Povinnosti občana
§ 15 - Povinnosti dalších osob
§ 16 - Působnost okresního úřadu, obecního úřadu a policie
ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 17  
§ 18 - Poskytování údajů z informačního systému
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Kontrola
§ 20 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 21 - Pracovněprávní vztahy
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Platnost dosavadních občanských průkazů
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU