326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 559/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky 2/2000 Sb.

326

 

ZÁKON

 

ze dne 30. listopadu 1999

 

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

POBYT CIZINCŮ
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

HLAVA I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Tento zákon stanoví podmínky vstupu cizince na území České republiky (dále jen "území"), jeho pobytu na něm a vycestování z území a vymezuje působnost Policie České republiky (dále jen "policie"), Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy.

      (2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky1) , včetně občana Evropské unie1a).

      (3)  Úprava vstupu, pobytu a vycestování občana Evropské unie1a) se vztahuje i na občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím1b) a na občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru,1c) pokud tato smlouva nestanoví jinak.

§ 2

 

Působnost zákona


      Tento zákon se nevztahuje na cizince, který

a)

požádal Českou republiku o ochranu formou azylu, a azylanta, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis2) nestanoví jinak,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
HLAVA II - VSTUP NA ÚZEMÍ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Vstup na území za účelem poskytnutí dočasné ochrany
§ 8  
§ 9 - Odepření vstupu na území
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zajištění nákladů spojených s vycestováním z území
§ 13 - Prostředky k pobytu na území
§ 14 - Hraniční průvodka
§ 15 - Pozvání
HLAVA III - PŘECHODNÝ POBYT NA ÚZEMÍ
Díl 1 - Přechodný pobyt na území
§ 16  
§ 17  
Díl 2 - Přechodný pobyt na území bez víza
§ 18  
§ 19 - Ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje, a zánik tohoto pobytu
Díl 3 - Přechodný pobyt na území na krátkodobá víza
§ 20 - Výjezdní vízum
§ 21 - Náležitosti k žádosti o udělení výjezdního víza
§ 22 - Průjezdní vízum
§ 23 - Náležitosti k žádosti o udělení průjezdního víza
§ 24 - Letištní vízum
§ 25 - Náležitosti k žádosti o udělení letištního víza
§ 26 - Vízum k pobytu do 90 dnů
§ 27 - Náležitosti k žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů
§ 28  
§ 29 - Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů
Díl 4 - Přechodný pobyt na území na dlouhodobá víza
Oddíl 1 - Vízum k pobytu nad 90 dnů
§ 30  
§ 31 - Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů
§ 32 - Podání žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území
§ 33 - Prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a doby pobytu na území na toto vízum
§ 34 - Zrušení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů
Oddíl 2 - Vízum za účelem strpění pobytu
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Náležitosti k žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu
§ 39 - Zrušení platnosti víza za účelem strpění pobytu
Oddíl 3 - Vízum za účelem dočasné ochrany
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky
§ 48  
Oddíl 4 - Pobyt na území na diplomatické vízum a zvláštní vízum
§ 49  
§ 50 - Prohlášení neplatnosti diplomatického víza a zvláštního víza
Díl 5 - Společná ustanovení k vízům
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Žádost o udělení víza
§ 55 - Náležitosti žádosti o udělení víza
§ 56 - Důvody neudělení víza
§ 57  
§ 58 - Vyznačování víza
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Zrušení platnosti krátkodobého víza
§ 62 - Zánik platnosti víza
§ 63  
§ 64 - Studium
HLAVA IV - TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ
Díl 1 - Trvalý pobyt na území na základě povolení k pobytu
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Místo podání žádosti o povolení k pobytu
§ 70 - Povinnosti cizince při podání žádosti o povolení k pobytu
§ 71 - Doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75 - Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Důvody pro nevydání povolení k pobytu, pro zánik platnosti povolení k pobytu a pro zrušení platnosti povolení k pobytu
§ 79  
§ 80  
§ 81 - Průkaz o povolení k pobytu pro cizince
§ 82 - Výměna rozhodnutí o povolení k pobytu za průkaz o povolení k pobytu
§ 83 - Výměna rozhodnutí o povolení k pobytu za průkaz o povolení k pobytu
§ 84 - Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
§ 85 - Náležitosti k žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
§ 86  
Díl 2 - Pobyt cizince svěřeného do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu
§ 87  
HLAVA V - POBYT CIZINCE NAROZENÉHO NA ÚZEMÍ
§ 88  
§ 89  
HLAVA VI - VYCESTOVÁNÍ CIZINCE Z ÚZEMÍ
§ 90  
§ 91  
§ 92 - Odepření vycestování z území
HLAVA VII - HLÁŠENÍ MÍSTA POBYTU NA ÚZEMÍ
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98 - Hlášení změn
§ 99 - Ubytovatel a jeho povinnosti
§ 100  
§ 101 - Domovní kniha
§ 102 - Oznámení ubytování
HLAVA VIII - POVINNOSTI
§ 103 - Povinnosti cizince
§ 104 - Povinnost dopravce
§ 105 - Povinnost vazební věznice nebo věznice
§ 106 - Povinnosti orgánů státní správy
§ 107 - Povinnosti jiných osob
HLAVA IX - CESTOVNÍ DOKLAD
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113 - Cizinecký pas
§ 114 - Cestovní průkaz totožnosti
§ 115 - Důvody pro odnětí a pro nevydání cizineckého pasu, cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu podle § 108 odst. 1 písm. e)
§ 116 - Neplatnost cestovního dokladu
§ 117 - Zadržení cestovního dokladu
HLAVA X - SPRÁVNÍ VYHOŠTĚNÍ
§ 118  
§ 119 - Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území
§ 120 - Správní vyhoštění cizince s povolením k pobytu
§ 121  
§ 122 - Podmínky k odstranění tvrdosti správního vyhoštění
§ 123 - Úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním
HLAVA XI - ZAJIŠTĚNÍ CIZINCE
§ 124 - Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129 - Zajištění cizince za účelem jeho předání podle mezinárodní smlouvy
HLAVA XII - ZAŘÍZENÍ
§ 130  
§ 131 - Část se zmírněným režimem zajištění
§ 132 - Část s přísným režimem zajištění
§ 133 - Rozdělení rodiny
§ 134 - Osobní prohlídka a odebrání věcí
§ 135 - Seznámení cizince s jeho právy a povinnostmi
§ 136 - Vnitřní řád
§ 137 - Umísťování cizinců
§ 138 - Místnost pro ubytování
§ 139 - Strava
§ 140 - Oděv
§ 141 - Písemná sdělení
§ 142 - Návštěvy cizinců
§ 143 - Přijímání balíčků a peněz
§ 144 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 145 - Péče o zdraví
§ 146 - Ochrana práv cizinců
§ 147 - Povinnosti cizinců
§ 148 - Použití donucovacích prostředků
§ 149 - Ukončení zajištění
§ 150 - Kontrola
§ 151  
HLAVA XIII - PRŮVOZ CIZINCE A NEŽÁDOUCÍ OSOBA
§ 152 - Průvoz cizince
§ 153  
§ 154 - Nežádoucí osoba
§ 155  
HLAVA XIV - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 156  
§ 157  
HLAVA XV - INFORMAČNÍ SYSTÉMY
§ 158  
§ 159  
§ 160  
HLAVA XVI - PŮSOBNOST POLICIE A MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OPRÁVNĚNÍ POLICIE
§ 161 - Působnost policie
§ 162 - Policejní prezidium České republiky
§ 163 - Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
§ 164 - Odbor cizinecké a pohraniční policie
§ 165 - Oddělení pohraniční policie
§ 166 - Působnost Ministerstva zahraničních věcí
§ 167 - Oprávnění policie
HLAVA XVII - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 168 - Správní řízení
§ 169 - Odchylky od správního řádu
§ 170  
§ 171 - Soudní přezkum
§ 172 - Žaloba
HLAVA XVIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 173  
§ 174 - Trestní zachovalost
§ 175 - Postup podle mezinárodní smlouvy
§ 176  
§ 177 - Totožnost
§ 178 - Způsobilost k právním úkonům
§ 179 - Překážky vycestování
§ 180 - Ověření pozvání a odepření tohoto ověření
HLAVA XIX - ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 181 - Zmocňovací ustanovení
§ 182  
§ 183 - Přechodná ustanovení
§ 184  
ČÁST DRUHÁ - Novela zákona o Policii České republiky
§ 185  
ČÁST TŘETÍ - Novela zákona o správních poplatcích
§ 186 - Správní poplatky
ČÁST ČTVRTÁ - Novela zákona o cestovní dokladech
§ 187  
ČÁST PÁTÁ - Novela občanského soudního řádu
§ 188  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 189 - Zrušovací ustanovení
§ 190 - Účinnost
Zavřít
MENU