325/1999 Sb.Zákon o azylu

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 222/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

325

 

ZÁKON

 

ze dne 11. listopadu 1999

 

o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

AZYL

 

HLAVA I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Zákon upravuje

a)

podmínky vstupu a pobytu cizince, který projeví úmysl požádat Českou republiku o ochranu formou azylu na území České republiky (dále jen "území"), a pobyt azylanta na území,

b)

řízení o udělení azylu či odnětí azylu,

c)

práva a povinnosti žadatele o udělení azylu a azylanta,

d)

působnost Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Policie České republiky (dále jen "policie") v této oblasti státní správy,

e)

státní integrační program,

f)

azylová zařízení.

§ 2

 

Základní pojmy


      (1) Bezpečnou zemí původu se rozumí stát, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště,

a)

v němž státní moc dodržuje lidská práva a je způsobilá zajistit dodržování lidských práv a právních předpisů,

b)

který jeho občané nebo osoby bez státního občanství neopouštějí z důvodů uvedených v § 12,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - AZYL
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL
§ 3  
§ 4  
HLAVA III - ŘÍZENÍ O AZYLU
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Řízení o udělení a odnětí azylu
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Důvody udělení azylu
§ 13 - Zvláštní důvody udělení azylu
§ 14 - Azyl z humanitárních důvodů
§ 15 - Důvody vylučující udělení azylu
§ 16  
§ 17 - Důvody odnětí azylu a zánik azylu
§ 18  
§ 19 - Společná ustanovení o řízení
§ 20 - Účastník řízení
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Pohovor
§ 24 - Doručování rozhodnutí a jiných písemností
§ 25 - Zastavení řízení
§ 26 - Přerušení řízení
§ 27 - Rozhodnutí
§ 28  
§ 29 - Rozklad
§ 30  
§ 31  
HLAVA IV - Žaloba
§ 32  
§ 33  
HLAVA V - Náklady a odměna tlumočníka
§ 34  
§ 35  
HLAVA VI - ÚŘAD VYSOKÉHO KOMISAŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO UPRCHLÍKY
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
HLAVA VII - PRÁVA A POVINNOSTI
Díl 1 - Práva a povinnosti účastníka řízení o udělení azylu
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Povinnosti účastníka řízení o udělení azylu
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
Díl 2 - Práva a povinnosti azylantů
§ 50  
§ 51 - Povinnosti azylanta
§ 52  
§ 53  
Díl 3 - Povinnost cizince vycestovat z území a povinnosti jiných osob
§ 54  
§ 55 - Povinnosti jiných osob
§ 56  
HLAVA VIII - PRŮKAZ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ AZYLU, PRŮKAZ POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA, CESTOVNÍ DOKLADY
Díl 1 - Průkaz účastníka řízení o udělení azylu
§ 57  
§ 58  
Díl 2 - Průkaz povolení k pobytu azylanta
§ 59  
§ 60  
Díl 3 - Cestovní doklady
§ 61 - Cestovní doklad
§ 62  
§ 63  
§ 64 - Ztráta platnosti cestovního dokladu
§ 65 - Cestovní průkaz totožnosti
Díl 4 - Zadržení dokladu vydaného podle tohoto zákona
§ 66  
§ 67  
HLAVA IX - STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
§ 68  
§ 69  
§ 70  
HLAVA X - EVIDENCE, POBYT A HLÁŠENÍ POBYTU
§ 71 - Evidence
§ 72 - Pobyt na vízum za účelem řízení o udělení azylu
§ 73 - Pobyt na vízum za účelem strpění pobytu
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Pobyt azylanta
§ 77 - Hlášení pobytu
§ 78  
HLAVA XI - AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Příspěvek obci
HLAVA XII - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Zdravotní péče
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Překážky vycestování
§ 92 - Způsobilost k právním úkonům
§ 93  
§ 94 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 95  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 96  
§ 97  
Příloha č. 1 - Návrh na zahájení řízení o udělení azylu
Příloha č. 2 - Průkaz účastníka řízení o azylu
Zavřít
MENU