238/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Částka: 081 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. listopadu 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. října 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

238

 

ZÁKON

 

ze dne 19. října 1999,

 

kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb.,
o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna trestního zákona

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 41/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o myslivosti

 

Čl. II


      Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 16 odst. 4 písm. e) se na konci doplňují tato slova: "nebo opakovaně nepředloží návrh na ustanovení myslivecké stráže podle § 20 odst. 3".

      2. V § 20 odstavec 2 zní:

      "(2) Zajištění ochrany myslivosti je povinností každého uživatele honitby; v rámci této povinnosti je uživatel honitby též povinen pro každých jejích 500 ha navrhnout okresnímu úřadu ustanovení myslivecké stráže. Návrh na ustanovení myslivecké stráže se okresnímu úřadu předkládá do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, je-li uživatelem honitby její vlastník, nebo do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení smlouvy o nájmu honitby anebo do 30 dnů ode dne, kdy byl uživatel honitby vyrozuměn okresním úřadem o zrušení ustanovení myslivecké stráže.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rybářství
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna lesního zákona
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU