222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany České republiky

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. října 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

222

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 1999

 

o zajišťování obrany České republiky

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky (dále jen "obrana státu") před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů


      (1) Obrana státu je souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním obranném systému.

      (2) Pracovní povinnost je povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a které jsou tyto fyzické osoby povinny konat v místě a podle potřeb zajišťování obrany státu i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.

      (3) Pracovní výpomoc je povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ŘÍZENÍ A ORGANIZACE OBRANY STÁTU
§ 3 - Obecná ustanovení
§ 4  
§ 5 - Vláda
§ 6 - Ministerstva, jiné ústřední správní úřady a Česká národní banka
§ 7 - Okresní úřady
§ 8 - Obce
§ 9 - Práva a povinnosti pracovníků správních úřadů a územních samosprávných celků
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
§ 10 - Povinnosti právnických osob
§ 11 - Povinnosti fyzických osob
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - VĚCNÉ PROSTŘEDKY, PRACOVNÍ POVINNOST A PRACOVNÍ VÝPOMOC
HLAVA I - VĚCNÉ PROSTŘEDKY
§ 13 - Obecná ustanovení
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Rozhodování o dodání a převzetí věcných prostředků
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Osvobození od povinnosti poskytnout věcné prostředky
§ 20 - Vrácení věcných prostředků
HLAVA II - PRACOVNÍ POVINNOST
§ 21 - Rozsah pracovní povinnosti
§ 22 - Rozhodování o pracovní povinnosti
§ 23  
HLAVA III - PRACOVNÍ VÝPOMOC
§ 24 - Rozsah pracovní výpomoci
§ 25 - Rozhodování o pracovní výpomoci
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ POVINNOSTI A PRACOVNÍ VÝPOMOCI
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - OBJEKTY DŮLEŽITÉ PRO OBRANU STÁTU
§ 29  
ČÁST ŠESTÁ - VOJENSKÉ ÚJEZDY
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Správa újezdu
§ 36  
§ 37 - Úkoly újezdního úřadu
§ 38  
§ 39 - Povolení ke vstupu na území újezdu
§ 40 - Pobyt na území újezdu
ČÁST SEDMÁ - DALŠÍ OPATŘENÍ V ZÁJMU OBRANY STÁTU
§ 41 - Prověření opatření pro zabezpečení obrany státu
§ 42 - Výcvik ozbrojených sil mimo území újezdů
§ 43 - Zvláštní stavby
§ 44 - Bezpečnostní a ochranná pásma
§ 45 - Vyvlastnění ve zkráceném řízení
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Příprava občanů k obraně státu
§ 53 - Omezení základních lidských práv a svobod
ČÁST OSMÁ - VZTAH KE SPOJENECKÝM OZBROJENÝM SILÁM
§ 54 - Použití zákona k plnění mezinárodních závazků
ČÁST DEVÁTÁ - FINANCOVÁNÍ OBRANY STÁTU
§ 55 - Výdaje na obranu státu
§ 56 - Obecná ustanovení o náhradách
§ 57  
§ 58 - Náhrada za poskytnutí věcných prostředků
§ 59 - Náhrada majetkové újmy na věcných prostředcích
§ 60 - Náhrada za pracovní výpomoc a za výkon pracovní povinnosti
§ 61  
§ 62  
§ 63  
ČÁST DESÁTÁ - SANKCE A VÝKON ROZHODNUTÍ
HLAVA I - POKUTY
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
HLAVA II - VÝKON ROZHODNUTÍ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 73  
§ 74  
§ 75  
Příloha č. 2 - Hranice vojenského újezdu Boletice
Příloha č. 3 - Hranice vojenského újezdu Brdy
Příloha č. 4 - Hranice vojenského újezdu Březina
Příloha č. 5 - Hranice vojenského újezdu Hradiště
Příloha č. 6 - Hranice vojenského újezdu Libavá
Zavřít
MENU