221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. října 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 254/2002 Sb. s účinností od 28. června 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

221

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 1999

 

o vojácích z povolání      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Tento zákon upravuje vznik, změnu, zánik a obsah služebních poměrů vojáků z povolání (dále jen "služební poměr").

 

§ 2


      (1) Vojákem z povolání (dále jen "voják") je občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání. Voják je ve služebním poměru k České republice. Občan může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti.

      (2) Právní úkony ve věcech služebního poměru jménem České republiky činí služební orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen "prezident"), ministr obrany (dále jen "ministr") a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci.

      (3)  Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání do služebního poměru (dále jen "uchazeč") a se všemi vojáky při vytváření podmínek výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služebního postupu, odměňování, jiná peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty. Je zakázána diskriminace uchazečů a vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství anebo proto, že vojákyně kojí. Je zakázáno i takové jednání služebních orgánů, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění k diskriminaci. Za diskriminaci se nepovažují případy, kdy je pro odlišné zacházení věcný důvod spočívající v povaze služby, kterou voják vykonává, a který je pro výkon této služby nezbytný.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - VZNIK, PRŮBĚH, ZMĚNY A ZÁNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU VOJÁKŮ
HLAVA I - VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 3 - Podmínky povolání do služebního poměru
§ 4 - Povolávací řízení
§ 5 - Povolání do služebního poměru
HLAVA II - PRŮBĚH A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 6 - Služební zařazení
§ 7 - Vojenské hodnosti a hodnostní sbory
§ 8 - Doba výkonu služby v hodnosti
§ 9 - Dočasné zproštění výkonu služby
§ 10 - Dispozice
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Dočasné pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení
§ 14 - Služební cesta
§ 15 - Odvelení
§ 16 - Přeložení
§ 17 - Služební hodnocení
HLAVA III - ZÁNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 18 - Zánik služebního poměru
§ 19 - Propuštění ze služebního poměru
§ 20 - Zákaz propuštění ze služebního poměru
§ 21 - Odnětí hodnosti
§ 22 - Nároky po zrušení rozhodnutí o zániku služebního poměru
§ 23 - Písemné hodnocení při zániku služebního poměru
HLAVA IV - VÝKON A DOBA SLUŽBY
§ 24 - Výkon služby
§ 25 - Základní týdenní doba služby a kratší týdenní doba služby
§ 26 - Rozvržení základní týdenní doby služby
§ 27 - Přestávky ve službě
§ 28 - Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu
§ 29 - Služba konaná nad základní týdenní dobu služby
§ 30 - Služební pohotovost
§ 31 - Nepřetržitý vojenský výcvik
HLAVA V - DOVOLENÁ A SLUŽEBNÍ VOLNO
§ 32 - Délka řádné dovolené
§ 33 - Čerpání řádné dovolené
§ 34 - Přerušení řádné dovolené
§ 35 - Krácení řádné dovolené
§ 36 - Krátká dovolená
§ 37 - Zvláštní dovolená
§ 38 - Dovolená bez nároku na peněžní náležitosti
§ 39 - Služební volno při překážkách ve službě
HLAVA VI - ZVLÁŠTNOSTI PRŮBĚHU SLUŽBY
§ 40 - Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí
§ 41 - Zvláštnosti průběhu služby vojákyň
§ 42 - Zvláštnosti průběhu služby vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem
§ 43 - Zvláštnosti průběhu služby vojáků duchovních a příslušníků zdravotnické služby
ČÁST TŘETÍ - OBČANSKÁ PRÁVA A VOJENSKÉ KÁZEŇSKÉ PRÁVO
HLAVA I - OMEZENÍ OBČANSKÝCH PRÁV VOJÁKA
§ 44 - Shromažďovací právo
§ 45 - Sdružovací právo
§ 46 - Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru
§ 47 - Hospodářská a sociální práva
HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VOJÁKŮ A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NADŘÍZENÝCH
§ 48 - Základní povinnosti vojáků
§ 49 - Základní povinnosti nadřízeného
HLAVA III - KÁZEŇSKÁ PRAVOMOC, KÁZEŇSKÉ ODMĚNY, KÁZEŇSKÉ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ
§ 50 - Kázeňská pravomoc
§ 51 - Kázeňský přestupek
§ 52 - Kázeňské odměny
§ 53 - Kázeňské tresty
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Zahlazení kázeňského trestu
ČÁST ČTVRTÁ - PÉČE O VOJÁKY
§ 59 - Podmínky pro výkon služby
§ 60 - Dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání
§ 61 - Ubytování nebo byt
§ 62 - Rekreace
§ 63 - Jednorázová peněžní výpomoc
§ 64 - Rekvalifikace
§ 65 - Pohřební obřad s vojenskými poctami
ČÁST PÁTÁ - ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ
HLAVA I - PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI
§ 66 - Poskytování platu
§ 67 - Poskytování platu ve zvláštních případech
§ 68 - Náhrada platu
HLAVA II - NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
§ 69  
§ 70  
HLAVA III - CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY
§ 71 - Vymezení pojmů
§ 72 - Náhrady při služebních cestách a odvelení
§ 73 - Stravné
§ 74 - Náhrada prokázaných jízdních výdajů
§ 75 - Náhrada prokázaných výdajů za ubytování
§ 76 - Náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách
§ 77 - Náhrady při povolání do služebního poměru a při přeložení
§ 78 - Příspěvek při přestěhování
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
HLAVA IV - PROVIANTNÍ, VÝSTROJNÍ A PŘEPRAVNÍ NÁLEŽITOSTI
§ 90 - Proviantní náležitosti
§ 91 - Výstrojní náležitosti
§ 92 - Přepravní náležitosti
§ 93  
HLAVA V - ZDRAVOTNÍ PÉČE, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEMOCENSKÁ PÉČE
§ 94 - Zdravotní péče
§ 95 - Zdravotní pojištění
§ 96 - Nemocenská péče
§ 97 - Preventivní rehabilitace
ČÁST ŠESTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 98 - Povinnosti nadřízených
§ 99 - Povinnosti vojáka
§ 100 - Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby
ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA ŠKODY
HLAVA I - ODPOVĚDNOST VOJÁKA ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU STÁTU
§ 101  
§ 102  
§ 103 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 104  
§ 105  
§ 106 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
HLAVA II - ODPOVĚDNOST STÁTU ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VOJÁKOVI
§ 112 - Obecná odpovědnost
§ 113 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 114 - Odpovědnost za škodu na věci
§ 115 - Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání
§ 116 - Náhrady škody na zdraví
§ 117 - Náhrada za ztrátu na platu po dobu neschopnosti výkonu služby
§ 118 - Náhrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby
§ 119 - Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením
§ 120 - Jednorázové mimořádné odškodnění
§ 121 - Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání
§ 122 - Náhrada nákladů spojených s léčením a s pohřbem
§ 123 - Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
§ 124 - Jednorázové odškodnění pozůstalých
§ 125 - Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI STÁTU ZA ŠKODU
§ 126 - Zproštění odpovědnosti za škodu
§ 127 - Náhrada škody
§ 128 - Přímá souvislost s výkonem služby
§ 129 - Peněžitý příspěvek
§ 130 - Nároky státu po poskytnutí náhrady škody
ČÁST OSMÁ - VÝSLUHOVÉ NÁLEŽITOSTI
§ 131 - Povinnosti státu při zabezpečení vojáka po skončení služebního poměru
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140 - Odchodné
§ 141 - Úmrtné
§ 142 - Organizace a řízení
§ 143 - Společná ustanovení o výsluhových náležitostech
ČÁST DEVÁTÁ - ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU
HLAVA I - ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 144 - Účastníci řízení
§ 145 - Podání
§ 146 - Zahájení řízení
§ 147 - Postoupení
§ 148 - Práva a povinnosti účastníků řízení
§ 149 - Dožádání
§ 150 - Dokazování
§ 151 - Rozhodnutí
§ 152 - Náklady řízení
HLAVA II - PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 153 - Odvolací řízení
§ 154 - Odvolací orgán
§ 155 - Obnova řízení
§ 156 - Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
§ 157 - Přezkoumání rozhodnutí soudy
§ 158 - Řízení po skončení služebního poměru
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 159 - Promlčení, zánik práv a nároků
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163 - Bezdůvodné obohacení
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 164 - Přechod práv a povinností
§ 165 - Přechodná ustanovení k výsluhovým náležitostem
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 166 - Zvláštní ustanovení
§ 167 - Zrušovací ustanovení
§ 168 - Účinnost
Zavřít
MENU