220/1999 Sb.Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. října 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 45/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 300/2013 Sb. s účinností od 1. října 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

220

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 1999

 

o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Základní ustanovení

 

§ 1


        Tento zákon upravuje právní poměry osob, které konají vojenskou činnou službu formou základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení v ozbrojených silách České republiky1) (dále jen "ozbrojené síly"), a některé právní poměry vojáků v záloze.

§ 2


        (1) V právních vztazích podle § 1 rozhodují služební orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen "prezident"), ministr obrany (dále jen "ministr") a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci.

        (2) Prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil stanoví v řádech podrobnou úpravu

a)   průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a některých právních poměrů vojáků v záloze,

b)   vojenského kázeňského práva, vztahů mezi příslušníky ozbrojených sil a výkonu vojenské činné služby.

§ 3

 

Doba trvání vojenské činné služby


        (1) Dobu trvání základní nebo náhradní služby a celkový rozsah vojenských cvičení stanoví zvláštní právní předpis.1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Doba trvání vojenské činné služby
§ 4 - Výkon vojenské činné služby
§ 5 - Vojenská přísaha
ČÁST DRUHÁ - PRŮBĚH VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBY
HLAVA I - VOJENSKÉ ZAMĚSTNÁNÍ, VYCHÁZKA A VOJENSKÝ STEJNOKROJ
§ 6 - Vojenské zaměstnání
§ 7 - Vycházka
§ 8 - Vojenský stejnokroj a jeho nošení
HLAVA II - VOJENSKÉ HODNOSTI A ZMĚNY V PRŮBĚHU VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBY
§ 9 - Vojenské hodnosti
§ 10 - Jmenování
§ 11 - Odnětí a ztráta hodnosti
§ 12 - Zařazování do funkce
§ 13 - Přemístění a převedení
§ 14 - Odvelení
§ 15 - Služební cesta
§ 16 - Hodnocení
HLAVA III - DOVOLENÁ
§ 17 - Řádná dovolená
§ 18 - Zvláštní dovolená
§ 19 - Dovolená bez nároku na peněžní náležitosti
§ 20 - Zdravotní dovolená
ČÁST TŘETÍ - OBČANSKÁ PRÁVA A VOJENSKÉ KÁZEŇSKÉ PRÁVO
HLAVA I - OMEZENÍ OBČANSKÝCH PRÁV VOJÁKA
§ 21 - Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru
§ 22 - Shromažďovací a sdružovací právo
HLAVA II - KÁZEŇSKÁ PRAVOMOC, KÁZEŇSKÉ ODMĚNY, KÁZEŇSKÉ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ
§ 23 - Vojenská kázeň
§ 24 - Základní povinnosti vojáka
§ 25 - Vojenská kázeňská pravomoc
§ 26 - Kázeňské odměny
§ 27 - Mimořádné jmenování do vyšší hodnosti
§ 28 - Kázeňské přestupky
§ 29 - Kázeňské tresty a jejich ukládání
HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH KÁZEŇSKÝCH PŘESTUPKŮ
§ 30  
§ 31 - Podmínky pro ukládání kázeňských trestů
§ 32 - Lhůta pro vydání rozhodnutí o uložení kázeňských trestů
§ 33 - Zákaz uložení kázeňských trestů
§ 34 - Odvolání
§ 35  
§ 36 - Rozhodnutí o odvolání
§ 37 - Právní moc rozhodnutí
§ 38 - Lhůta pro výkon kázeňského trestu
§ 39 - Výkon kázeňského trestu vězení
§ 40 - Zahlazení kázeňského trestu
§ 41 - Společná ustanovení o kázeňských přestupcích
§ 42 - Amnestie
ČÁST ČTVRTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
§ 43 - Základní ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví
§ 44 - Povinnosti služebního orgánu
§ 45 - Povinnosti vojáka
ČÁST PÁTÁ - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY
HLAVA I - ODPOVĚDNOST VOJÁKA ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU STÁTU
§ 46 - Obecná odpovědnost
§ 47  
§ 48 - Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
§ 49 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je voják povinen vyúčtovat
§ 50  
§ 51 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 52 - Rozsah náhrady škody
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
HLAVA II - ODPOVĚDNOST STÁTU ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VOJÁKOVI
§ 57 - Obecná odpovědnost
§ 58 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech a za škodu na věcech
§ 59 - Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocích z povolání
§ 60 - Náhrady škody na zdraví
§ 61 - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
§ 62 - Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
§ 63 - Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením
§ 64 - Jednorázové mimořádné odškodnění
§ 65 - Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání
§ 66 - Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a přiměřených nákladů spojených s pohřbem
§ 67 - Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
§ 68 - Jednorázové odškodnění pozůstalých
§ 69 - Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
§ 70 - Zproštění odpovědnosti za škodu
§ 71 - Náhrada škody
§ 72 - Peněžitý příspěvek
§ 73 - Nároky státu po poskytnutí náhrady škody
ČÁST ŠESTÁ - PENĚŽNÍ A NATURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY PRO PENĚŽNÍ NÁLEŽITOSTI
§ 74 - Peněžní náležitosti
§ 75 - Promlčení
HLAVA II - PENĚŽNÍ NÁLEŽITOSTI VOJÁKŮ V ZÁKLADNÍ NEBO NÁHRADNÍ SLUŽBĚ
§ 76 - Služné
§ 77 - Zástupné
§ 78 - Příplatky
HLAVA III - PENĚŽNÍ NÁLEŽITOSTI VOJÁKŮ V ZÁLOZE POVOLANÝCH NA VOJENSKÉ CVIČENÍ
§ 79 - Služné
§ 80 - Příplatky
§ 81 - Náhrada příjmu při vojenském cvičení
§ 82 - Společná ustanovení o peněžních náležitostech
§ 83  
HLAVA IV - NATURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI
§ 84 - Základní ustanovení o naturálních náležitostech
§ 85 - Proviantní náležitosti
§ 86 - Výstrojní náležitosti
§ 87 - Přepravní náležitosti
§ 88 - Ubytování
§ 89 - Promlčení
ČÁST SEDMÁ - ZDRAVOTNÍ PÉČE A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
§ 90 - Zajištění zdravotní péče
§ 91 - Povinnosti vojáka v péči o zdraví
§ 92 - Zdravotní pojištění
§ 93 - Nemocenská péče
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 94 - Překážka ve studiu
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103 - Účinnost
Zavřít
MENU