219/1999 Sb.Zákon o ozbrojených silách České republiky

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. října 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 432/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

219

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 1999

 

o ozbrojených silách České republiky

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět právní úpravy


        Zákon upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly"), jejich řízení, přípravu a vybavení vojenským materiálem. Zákon dále upravuje použití vojenské zbraně vojáky v činné službě a náhradu škody.

§ 2

 

Vymezení některých pojmů


        (1)  Vojenské objekty jsou objekty důležité pro obranu státu, které slouží Ministerstvu obrany (dále jen "ministerstvo"), Armádě České republiky (dále jen "armáda") a Hradní stráži k zabezpečení výcviku, ubytování vojáků v činné službě, uskladnění, uložení, ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo slouží k zabezpečení jejich úkolů. Vojenské objekty jsou majetkem státu. Hospodaření s nimi přísluší ministerstvu a jím zřízeným organizačním složkám státu.

        (2) Vojenský útvar je samostatná bojová nebo výcviková součást ozbrojených sil s vlastním názvem, popřípadě s propůjčeným čestným nebo historickým názvem, číselným označením a místem stálé dislokace; v čele vojenského útvaru je velitel.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět právní úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - OZBROJENÉ SÍLY, JEJICH ŘÍZENÍ A ÚKOLY
HLAVA I - OZBROJENÉ SÍLY
§ 3  
§ 4 - Omezení sdružovacího práva v ozbrojených silách
HLAVA II - ŘÍZENÍ OZBROJENÝCH SIL
§ 5 - Prezident
§ 6 - Vláda
§ 7 - Ministerstvo
§ 8 - Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky
HLAVA III - ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL
§ 9  
§ 10 - Mezinárodní spolupráce
§ 11  
§ 12 - Civilní kontrola ozbrojených sil
ČÁST TŘETÍ - ARMÁDA A JEJÍ ÚKOLY
HLAVA I - ARMÁDA
§ 13  
HLAVA II - ÚKOLY ARMÁDY
§ 14  
§ 15 - Použití armády k záchranným pracím
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky
§ 19 - Použití vojenských záchranných útvarů k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany
§ 20 - Letecká přeprava ústavních činitelů
§ 21 - Zabezpečení letecké zdravotnické dopravy
§ 22 - Zabezpečování letecké činnosti pro vlastní potřeby
§ 23 - Zajištění letecké služby pátrání a záchrany
§ 24 - Zabezpečování přepravy na základě rozhodnutí vlády
ČÁST ČTVRTÁ - VOJENSKÁ KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
§ 25  
§ 26 - Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky
ČÁST PÁTÁ - HRADNÍ STRÁŽ A JEJÍ ÚKOLY
§ 27  
§ 28 - Úkoly Hradní stráže
ČÁST ŠESTÁ - PŘÍPRAVA OZBROJENÝCH SIL A VOJENSKÝ MATERIÁL
HLAVA I - PŘÍPRAVA OZBROJENÝCH SIL
§ 29  
§ 30  
HLAVA II - VOJENSKÝ MATERIÁL
Díl 1 - Vojenský materiál a jeho označování
§ 31  
Díl 2 - Schvalování technické způsobilosti vojenské techniky a její evidence
Oddíl 1 - Technická způsobilost vojenských vozidel a evidence vozidel ozbrojených sil
§ 32 - Technická způsobilost vojenských vozidel
§ 33 - Evidence vozidel ozbrojených sil
Oddíl 2 - Technická způsobilost vojenských plavidel a jejich evidence
§ 34  
Oddíl 3 - Technická způsobilost vojenských letadel a jejich evidence
§ 35  
Oddíl 4 - Určená technická zařízení
§ 36  
Díl 3 - Odborná způsobilost k řízení vozidel ozbrojených sil a k vedení vojenských plavidel
Oddíl 1 - Odborná způsobilost k řízení vozidel ozbrojených sil
§ 37  
Oddíl 2 - Odborná způsobilost k vedení vojenského plavidla
§ 38  
Oddíl 3 - Zdravotní způsobilost řidičů a vůdců vojenských plavidel
§ 39  
Díl 4 - Vojenský letecký personál
§ 40  
Díl 5 - Řízení o zdravotní způsobilosti
§ 41  
ČÁST SEDMÁ - POUŽITÍ VOJENSKÉ ZBRANĚ VOJÁKEM
§ 42 - Použití vojenské zbraně
ČÁST OSMÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 43  
ČÁST DEVÁTÁ - VEDENÍ VOJENSKÝCH EVIDENCÍ
§ 44  
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 45  
§ 46 - Účinnost
Zavřít
MENU