218/1999 Sb.Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. října 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 585/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 520/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

ZÁKON

 

ze dne 14. září 1999

 

o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

BRANNÁ POVINNOST

 

§ 1

 

Obsah branné povinnosti


      (1) Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") připravovat se k obraně státu a osobně se účastnit plnění úkolů ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly").

      (2) Branná povinnost zahrnuje odvodní povinnost, služební povinnost a další povinnosti stanovené tímto zákonem.

      (3) Náklady spojené s brannou povinností hradí stát.

§ 2

 

Rozsah branné povinnosti


      (1) Branná povinnost vzniká dnem, v němž občan dosáhne věku 18 let, a zaniká dosažením věku 60 let, pokud nezanikne z důvodů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.1)

      (2) Občané starší 60 let mají brannou povinnost jen tehdy, konají-li mimořádnou službu po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu anebo byla-li jim na jejich žádost doba trvání branné povinnosti prodloužena. Vojáci z povolání mají brannou povinnost do dosažení věku 62 let.

      (3) Osoby, které nabyly státní občanství České republiky po dovršení věku 18 let, podléhají branné povinnosti ode dne nabytí tohoto občanství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - BRANNÁ POVINNOST
§ 1 - Obsah branné povinnosti
§ 2 - Rozsah branné povinnosti
§ 3 - Dobrovolné převzetí branné povinnosti
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI OBČANA PŘED VZNIKEM BRANNÉ POVINNOSTI
§ 7  
ČÁST ČTVRTÁ - ODVODNÍ POVINNOST A ODVODNÍ ŘÍZENÍ
§ 8 - Odvodní povinnost
§ 9 - Odvod
§ 10 - Odvodní komise
§ 11 - Průběh odvodu
§ 12 - Pravidelné odvody
§ 13 - Dobrovolné odvody
§ 14 - Vyšší odvodní komise
§ 15 - Přezkoušení pravomocného odvodního rozhodnutí
ČÁST PÁTÁ - SLUŽEBNÍ POVINNOST
§ 16 - Služební povinnost a druhy vojenské činné služby
§ 17 - Základní služba
§ 18 - Náhradní služba
§ 19 - Určení k náhradní službě ze zákona
§ 20 - Určení k náhradní službě na žádost
§ 21  
§ 22 - Určení k náhradní službě z moci úřední
§ 23 - Nastoupení základní nebo náhradní služby
§ 24 - Odklad základní nebo náhradní služby
§ 25 - Přerušení základní služby místo určení k náhradní službě
§ 26 - Přerušení základní služby
§ 27 - Přerušení náhradní služby
§ 28 - Propuštění ze základní nebo náhradní služby
§ 29 - Prominutí základní nebo náhradní služby
§ 30 - Vojenská cvičení
§ 31 - Nahrazování zameškané základní nebo náhradní služby a vojenského cvičení
§ 32  
§ 33 - Dočasné úlevy ze služební povinnosti
§ 34 - Osvobození od služební povinnosti
§ 35 - Záloha ozbrojených sil
ČÁST ŠESTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ODVEDENCŮ A VOJÁKŮ
§ 36 - Přezkumné řízení
§ 37  
§ 38 - Vyšší přezkumné komise
§ 39 - Přezkoušení pravomocného přezkumného rozhodnutí
§ 40 - Posuzování stupně zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení
ČÁST SEDMÁ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A ZA VÁLEČNÉHO STAVU
§ 41 - Osobní úkony pro potřeby ozbrojených sil
§ 42 - Mimořádná opatření
§ 43 - Mimořádná opatření za stavu ohrožení státu
§ 44 - Mimořádná opatření za válečného stavu
§ 45 - Některé právní účinky vyhlášení válečného stavu
§ 46 - Mimořádné odvody
§ 47 - Mimořádná služba
§ 48  
§ 49 - Zproštění mimořádné služby
ČÁST OSMÁ - DALŠÍ USTANOVENÍ O BRANNÉ POVINNOSTI
§ 50 - Vojenská evidence
§ 51 - Ohlašovací povinnost
§ 52 - Vojenské doklady
§ 53 - Cestování do zahraničí po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
§ 54 - Vstup občanů do ozbrojených sil jiných států a cizinců do ozbrojených sil
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 55 - Náklady spojené s brannou povinností
§ 56 - Povinnosti státních orgánů a zaměstnavatelů
§ 57 - Započítání vojenské služby vykonané v ozbrojených silách jiných států a úprava vojenské hodnosti
§ 58 - Řízení ve věcech branné povinnosti
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Účinnost
Zavřít
MENU