191/1999 Sb.Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 355/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 344/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu

zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti postupu celních orgánů při ochraně práv duševního vlastnictví1) (dále jen „nařízení Evropské unie“) provádění opatření celních orgánů, existuje-li podezření, že zboží porušuje práva k duševnímu vlastnictví, nebo v případě zjištění, že takové zboží práva k duševnímu vlastnictví porušuje,

b)   provádění dozoru podle zákona o ochraně spotřebitele.

 

        (2)  Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

 

a)   zadržet zboží, o němž má důvodné podezření, že jsou jím porušena práva k duševnímu vlastnictví,

b)   zajistit zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

c)    vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, bylo-li soudem rozhodnuto, že se jedná o zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

d)   projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU, VÝVOZU A ZPĚTNÉHO VÝVOZU ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO NĚKTERÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU
§ 4 - Podání žádosti
§ 5  
§ 6 - Složení jistoty k zajištění náhrady nákladů a případně způsobené škody
§ 7 - Náhrada nákladů
§ 8 - Náhrada škody
HLAVA III - ODHALENÍ PADĚLKU NEBO NEDOVOLENÉ NAPODOBENINY PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY V JINÝCH PŘÍPADECH
§ 9  
§ 10  
HLAVA IV - PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍM ÚŘADEM
§ 11  
§ 12 - Zákaz propuštění zboží
§ 13 - Zrušení rozhodnutí o zajištění zboží nebo o přerušení celního řízení
§ 14 - Zničení padělku nebo nedovolené napodobeniny
HLAVA V - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
Díl 1 - Přestupky
§ 16 - Přestupky
§ 17  
§ 18 - Splatnost pokuty
§ 19 - Propadnutí zboží
§ 20 - Zabrání zboží
§ 21 - Místní příslušnost
§ 22  
Díl 2 - Správní delikty
§ 23 - Správní delikt
§ 24 - Sankce za správní delikty
§ 25  
§ 26 - Splatnost pokuty za správní delikt
§ 27 - Propadnutí zboží
§ 28 - Zabrání zboží
§ 29 - Místní příslušnost
§ 15  
HLAVA VI - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
§ 30  
HLAVA VII - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
ČÁST DRUHÁ - Změna autorského zákona
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákonao ochranných známkách
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákona
§ 40  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 41  
Zavřít
MENU