191/1999 Sb.Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 355/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu

zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") podmínky, za kterých se provádí opatření celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství, jakož i při ochraně vnitřního trhu1a).

 

        (2)  Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

 

       a) zadržet zboží, o němž má důvodné podezření, že jsou jím porušena práva k duševnímu vlastnictví,
       b) zajistit zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,
       c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo
       d) projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU, VÝVOZU A ZPĚTNÉHO VÝVOZU ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO NĚKTERÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU
§ 4 - Podání žádosti
§ 5  
§ 6 - Složení jistoty k zajištění náhrady nákladů a případně způsobené škody
§ 7 - Náhrada nákladů
§ 8 - Náhrada škody
HLAVA III - ODHALENÍ PADĚLKU NEBO NEDOVOLENÉ NAPODOBENINY PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY V JINÝCH PŘÍPADECH
§ 9  
§ 10  
HLAVA IV - PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍM ÚŘADEM
§ 11  
§ 12 - Zákaz propuštění zboží
§ 13 - Zrušení rozhodnutí o zajištění zboží nebo o přerušení celního řízení
§ 14 - Zničení padělku nebo nedovolené napodobeniny
HLAVA V - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
Díl 1 - Přestupky
§ 16 - Přestupky
§ 17  
§ 18 - Splatnost pokuty
§ 19 - Propadnutí zboží
§ 20 - Zabrání zboží
§ 21 - Místní příslušnost
§ 22  
Díl 2 - Správní delikty
§ 23 - Správní delikt
§ 24 - Sankce za správní delikty
§ 25  
§ 26 - Splatnost pokuty za správní delikt
§ 27 - Propadnutí zboží
§ 28 - Zabrání zboží
§ 29 - Místní příslušnost
§ 15  
HLAVA VI - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
§ 30  
HLAVA VII - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
ČÁST DRUHÁ - Změna autorského zákona
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákonao ochranných známkách
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákona
§ 40  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 41  
Zavřít
MENU