191/1999 Sb.Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 355/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 121/2000 Sb. s účinností od 1. prosince 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU, VÝVOZU
A ZPĚTNÉHO VÝVOZU ZBOŽÍ
PORUŠUJÍCÍHO NĚKTERÁ PRÁVA
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


HLAVA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

        (1) Tento zákon stanoví podmínky, za nichž celní úřad přijímá opatření, má-li důvodné podezření, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu u zboží, které je

a)
navrženo do volného oběhu,1) do režimu vývozu2) nebo je podána žádost o jeho zpětný vývoz,3) propuštěno do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla4) nebo umísťováno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,5)

b)
odhaleno při provádění celního dohledu a celní kontroly v jiných případech.

        (2) Zákon rovněž stanoví oprávnění celních úřadů nařídit zničení nebo jiné znehodnocení zboží, které bylo soudem uznáno za padělek nebo nedovolenou napodobeninu, a projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.


§ 2

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
padělkem

1.
zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky nebo ochranné známky všeobecně známé umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou zapsanou pro zboží, které tím poškozuje práva majitele ochranné známky,6) a veškeré věci nesoucí stejné nebo obdobné označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jestliže byly celnímu úřadu předloženy samostatně bez příslušného zboží nebo jestliže je celní úřad samostatně bez příslušného zboží odhalil,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU, VÝVOZU A ZPĚTNÉHO VÝVOZU ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO NĚKTERÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU
§ 4 - Podání žádosti
§ 5  
§ 6 - Složení jistoty k zajištění náhrady nákladů a případně způsobené škody
§ 7 - Náhrada nákladů
§ 8 - Náhrada škody
HLAVA III - ODHALENÍ PADĚLKU NEBO NEDOVOLENÉ NAPODOBENINY PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU A CELNÍ KONTROLY V JINÝCH PŘÍPADECH
§ 9  
§ 10  
HLAVA IV - PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ OPATŘENÍ CELNÍM ÚŘADEM
§ 11  
§ 12 - Zákaz propuštění zboží
§ 13 - Zrušení rozhodnutí o zajištění zboží nebo o přerušení celního řízení
§ 14 - Zničení padělku nebo nedovolené napodobeniny
HLAVA V - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
Díl 1 - Přestupky
§ 16 - Přestupky
§ 17  
§ 18 - Splatnost pokuty
§ 19 - Propadnutí zboží
§ 20 - Zabrání zboží
§ 21 - Místní příslušnost
§ 22  
Díl 2 - Správní delikty
§ 23 - Správní delikt
§ 24 - Sankce za správní delikty
§ 25  
§ 26 - Splatnost pokuty za správní delikt
§ 27 - Propadnutí zboží
§ 28 - Zabrání zboží
§ 29 - Místní příslušnost
§ 15  
HLAVA VI - VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
§ 30  
HLAVA VII - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
ČÁST DRUHÁ - Změna autorského zákona
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákonao ochranných známkách
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
§ 39  
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákona
§ 40  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 41  
Zavřít
MENU