189/1999 Sb.Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 131/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

189

 

ZÁKON

 

ze dne 29. července 1999

 

o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY
A ŘEŠENÍ STAVŮ ROPNÉ NOUZE

 

§ 1

 

        Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropské unie1) způsob vytváření, udržování a použití nouzových zásob ropy a ropných produktů5) určených pro zmírnění nebo překonání stavů nouze vzniklých z jejich nedostatku (dále jen „nouzové zásoby“), postupy pro řešení stavů nouze a úkoly orgánů státní správy a orgánů územních samosprávních celků v této oblasti.

 

§ 1a

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   čistým dovozem celkové množství dovezené ropy a ropných produktů do České republiky snížené o celkové množství vyvezené ropy a ropných produktů z České republiky,

b)   domácí spotřebou celkové množství ropy a ropných produktů spotřebované v rámci České republiky pro energetické i neenergetické účely,

c)   referenčním rokem kalendářní rok předcházejícího roku, k němuž se vztahují údaje o domácí spotřebě nebo o čistém dovozu používané při výpočtu minimální úrovně nouzových zásob, které mají být drženy, nebo při výpočtu úrovně nouzových zásob skutečně držených v určitém okamžiku,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ŘEŠENÍ STAVŮ ROPNÉ NOUZE
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vytváření a udržování nouzových zásob ropy
§ 3 - Skladování nouzových zásob ropy
§ 4 - Stav ropné nouze
§ 5 - Opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů
§ 6 - Použití nouzových zásob ropy
§ 7 - Informační povinnost
§ 8 - Kontrola
§ 9 - Působnost Správy v oblasti vytváření nouzových zásob ropy a hospodaření s nimi
§ 10 - Pokuty
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dráhách
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o civilním letectví
§ 13  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
§ 14  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU