169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. srpna 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 29/2024 Sb. s účinností od 1. ledna 2025

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

169

 

ZÁKON

 

ze dne 30. června 1999

 

o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

 

HLAVA I

 

Díl 1

 

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Tento zákon upravuje výkon trestu odnětí svobody (dále jen "výkon trestu") ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic.

      (2)  Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.

 

      (3)  Výkonem trestu se podle tohoto zákona rozumí též výkon trestního opatření odnětí svobody uloženého mladistvému; jeho výkonem se sleduje dosažení účelu stanoveného zákonem o soudnictví ve věcech mládeže.

 

      (4)  Mladistvým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
HLAVA I  
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Hlavní zásady výkonu trestu
§ 3 - Orgán zajišťující výkon trestu
§ 4 - Poradní sbor
§ 5 - Místo výkonu trestu
§ 6 - Přijímání odsouzených do výkonu trestu
§ 7 - Umísťování odsouzených
§ 8 - Typy věznic
§ 9 - Zařazování odsouzených do typů věznic
§ 10 - Přeřazování odsouzených
§ 11 - Návrh ředitele věznice na přeřazení odsouzeného
§ 12 - Návrh odsouzeného na přeřazení
Díl 2 - Místo výkonu trestu v objektech nespravovaných Vězeňskou službou
§ 13  
HLAVA II - PRÁVA ODSOUZENÝCH
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 14 - Vnitřní řád věznice
Díl 2 - Práva odsouzených
§ 15 - Rovnost práv
§ 16 - Sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotní péče
§ 17 - Korespondence
§ 18 - Užívání telefonu
§ 19 - Návštěvy
§ 20 - Duchovní a sociální služby
§ 21 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 22 - Používání dalších věcí
§ 23 - Nákup potravin a věcí osobní potřeby
§ 24 - Přijetí balíčku
§ 25 - Příjem peněz a nakládání s nimi
§ 26 - Ochrana práv odsouzených včetně prostředků právní ochrany
§ 27 - Omezení a zbavení některých práv a svobod
Díl 3 - Povinnosti odsouzených
§ 28 - Základní povinnosti odsouzených
§ 29 - Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených
§ 30 - Zařazování odsouzených do práce
§ 31 - Zákaz některých prací
§ 32 - Pracovní postavení a podmínky odsouzených
§ 33 - Pracovní odměna odsouzených
§ 34 - Vzdělávání odsouzených
§ 35 - Povinnost hradit náklady výkonu trestu
§ 36 - Povinnost nahradit další náklady
Díl 4 - Odpovědnost za škodu
§ 37 - Obecné ustanovení
§ 38 - Odpovědnost odsouzeného za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů
§ 39 - Odpovědnost za škodu způsobenou odsouzenému při plnění pracovních úkolů
HLAVA III - ZACHÁZENÍ S ODSOUZENÝMI
§ 40 - Obecné ustanovení
§ 41 - Program zacházení
§ 42 - Oprávnění soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení
§ 43 - Účast církví, náboženských společností, zájmových sdružení občanů, nevládních organizací a dalších orgánů a institucí na naplňování účelu trestu
§ 44 - Účast odsouzených na výkonu trestu
§ 45 - Odměny
§ 46 - Kázeňské tresty
§ 47 - Ukládání kázeňských trestů
§ 48 - Propadnutí věci
§ 49 - Umístění do uzavřeného oddělení a samovazby
§ 50 - Zabrání věci
§ 51 - Kázeňská pravomoc
§ 52 - Stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu
§ 53 - Prominutí kázeňského trestu a upuštění od výkonu zbytku kázeňského trestu
§ 54 - Zahlazení kázeňského trestu
§ 55 - Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání
§ 56 - Přerušení výkonu trestu
§ 57 - Výkon ochranného léčení
HLAVA IV - ODLIŠNOSTI VÝKONU TRESTU U NĚKTERÝCH SKUPIN ODSOUZENÝCH
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 58  
Díl 2 - Výkon trestu ve věznici pro místní výkon trestu
§ 59  
Díl 3 - Výkon trestu u mladistvých
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Balíčky
§ 63 - Odměny u mladistvých
§ 64 - Kázeňské tresty ukládané mladistvým
§ 65 - Přerušení výkonu trestu u mladistvých a zajištění výkonu ochranné výchovy
Díl 4 - Výkon trestu u odsouzených žen
§ 66 - Kázeňské tresty ukládané odsouzeným ženám
§ 67 - Výkon trestu u matek nezletilých dětí
§ 68 - Přerušení výkonu trestu u odsouzených žen
Díl 5 - Výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných
§ 69  
Díl 6 - Výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování
§ 70  
Díl 7 - Výkon doživotního trestu
§ 71  
Díl 8 - Výkon trestu u odsouzených cizinců
§ 72  
HLAVA V - PROPUŠTĚNÍ Z VÝKONU TRESTU
§ 73 - Důvody propuštění
§ 74 - Výstupní oddělení
§ 75 - Spolupráce s orgány sociálního zabezpečení
HLAVA VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Společná ustanovení
§ 76 - Společná ustanovení o řízení
§ 77 - Výkon postupně uložených trestů
§ 78 - Dozor nad výkonem trestu
§ 79 - Úhrada zdravotní péče ve zvláštních případech
Díl 2 - Přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení
§ 80 - Časová působnost zákona
§ 81 - Zmocňovací ustanovení
§ 82 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
§ 83  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži
§ 84  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
§ 85  
ČÁST PÁTÁ  
§ 86 - Účinnost
Zavřít
MENU