168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 1999 Nabývá účinnosti: 30. července 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 30/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 432/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

168

 

ZÁKON

 

ze dne 13. července 1999

 

o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Z PROVOZU VOZIDLA

 

Oddíl první

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

      (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví1) a upravuje

 

a)

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),

b)

zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.

 

      (2)  Nestanoví-li tento zákon jinak,

 

a)   musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené,

b)   může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA
Oddíl první - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2 - Vymezení pojmů
Oddíl druhý - Pojištění odpovědnosti
§ 3 - Pojistná smlouva
§ 4 - Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu
§ 5 - Výjimky z pojištění odpovědnosti
§ 6 - Rozsah pojištění odpovědnosti
§ 7  
§ 8 - Povinnosti pojištěného
§ 9 - Pojistné plnění
§ 10 - Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
§ 11 - Škoda způsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti
§ 12 - Zánik pojištění odpovědnosti
§ 13  
§ 14 - Hraniční pojištění
§ 15 - Evidence pojištění odpovědnosti
§ 16 - Pokuty
§ 17 - Kontrola pojištění odpovědnosti
Oddíl třetí - Kancelář
§ 18  
§ 19 - Orgány Kanceláře
§ 20 - Shromáždění členů
§ 21 - Správní rada
§ 22 - Kontrolní komise
§ 23 - Výkonný ředitel
§ 24 - Garanční fond
§ 25 - Výkon státního dozoru nad činností Kanceláře
Oddíl čtvrtý - Společná a přechodná ustanovení
§ 26 - Společné ustanovení
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28  
§ 29  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 30  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů
§ 32  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 33  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Zavřít
MENU