161/1999 Sb.Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. července 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 123/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

161

 

ZÁKON

 

ze dne 1. července 1999,

 

kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Národní park České Švýcarsko


      (1) K zajištění ochrany přírody a krajiny v nejcennější části Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce1) se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko2) (dále jen "národní park"). Posláním národního parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny.

      (2) Územní vymezení národního parku je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zákona, grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zákona. Základní mapa, v níž je zakresleno území národního parku v měřítku 1 : 25 000, je uložena na Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), mapy z ní odvozené jsou uloženy na obecních úřadech obcí, na jejichž území se národní park rozkládá, na správě národního parku a na příslušných katastrálních úřadech.3)

      (3) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, platí na území národního parku zákon o ochraně přírody a krajiny.4)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Národní park České Švýcarsko
§ 2 - Správa národního parku
§ 3 - Bližší ochranné podmínky
§ 4  
§ 5 - Péče o les
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
§ 6  
ČÁST TŘETÍ  
§ 7 - Přechodná ustanovení
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU