159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 117/2020 Sb. s účinností od 1. března 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

159

 

ZÁKON

 

ze dne 30. června 1999

 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

 

Hlava I

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) pro oblast zájezdů a spojených cestovních služeb a upravuje

 

a)   podmínky jejich nabízení, prodeje a zprostředkování,

b)   rozsah ochrany zákazníků pro případ úpadku cestovní kanceláře a

c)   výkon státní správy v oblasti cestovního ruchu.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na zájezdy nebo spojené cestovní služby

 

a)   na dobu kratší než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh,

b)   jejichž nabízení, prodej nebo zprostředkování není činností vykonávanou podnikatelským způsobem, nebo

c)   zakoupené osobou na základě rámcové smlouvy o pořádání pracovních cest souvisejících s její obchodní činností, podnikáním nebo povoláním.

 

        (3)  Tento zákon dále upravuje podmínky pro výkon některých dalších činností v oblasti cestovního ruchu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Hlava I - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Hlava II - Cestovní kancelář
§ 5 - Podmínky vydání koncesní listiny
§ 6 - Povinné smluvní pojištění
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Povinnosti cestovní kanceláře
§ 10  
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU