159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 341/2015 Sb. s účinností od 29. prosince 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

159

 

ZÁKON

 

ze dne 30. června 1999

 

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK
PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

 

Hlava I

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

        (1)  Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

 

a)   ubytování,

b)   dopravu,

c)   jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

 

        (2)  Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinností podle tohoto zákona.

 

        (3)  Zájezdem podle tohoto zákona není soubor služeb cestovního ruchu

 

a)   prodávaný jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo

b)   jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání1).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Hlava I - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Hlava II - Cestovní kancelář
§ 5 - Podmínky vydání koncesní listiny
§ 6 - Povinné smluvní pojištění
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Povinnosti cestovní kanceláře
§ 10  
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU