159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 214/2006 Sb. s účinností od 1. srpna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

159

 

ZÁKON

 

ze dne 30. června 1999

 

o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK
PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

 

Hlava I

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1


        (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc,

a)

doprava,

b)

ubytování,

c)

jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona.

        (2) Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu

a)

prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo

b)

jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání.1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Hlava I - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Hlava II - Cestovní kancelář
§ 5 - Podmínky vydání koncesní listiny
§ 6 - Povinné smluvní pojištění
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Povinnosti cestovní kanceláře
§ 10  
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU