107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. května 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 168/2020 Sb. s účinností od 1. května 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

107

 

ZÁKON

 

ze dne 11. května 1999

 

o jednacím řádu Senátu      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Jednací řád Senátu upravuje postavení senátorů, senátorských klubů, orgánů a funkcionářů Senátu, pravidla jednání Senátu a jeho orgánů.

      (2) V rámci tohoto zákona může Senát upravit usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Senátu a jeho orgánů.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

SENÁTOŘI

 

Mandát senátora

 

§ 2


      Mandát senátora vzniká zvolením.1)

 

§ 3


      Senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi Senátu.2) Brání-li mu závažné okolnosti, aby se mandátu vzdal tímto způsobem, může tak učinit doručením notářského zápisu o svém prohlášení, že se vzdává mandátu, předsedovi Senátu; mandát však nezaniká, bylo-li prohlášení učiněno více než 30 dnů před doručením. Senátor, který se vzdal mandátu, již nemůže vzít své prohlášení zpět.

 

§ 4

 

Slib senátora


      Senátor skládá na první schůzi Senátu, které se zúčastní, slib předepsaný Ústavou.3) Učiní tak pronesením slova "slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Předsedající dá před tím znění slibu přečíst. Složení slibu potvrdí senátor svým podpisem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - SENÁTOŘI
§ 2 - Mandát senátora
§ 3  
§ 4 - Slib senátora
§ 5 - Průkaz senátora
§ 6 - Zánik mandátu senátora
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Neslučitelnost funkcí v Senátu a jeho orgánech s funkcí člena vlády
§ 11 - Účast na činnosti Senátu a jeho orgánů
§ 12 - Oprávnění senátora požadovat informace a vysvětlení
§ 13 - Rozhodnutí ve věcech trestního stíhání senátora
§ 14 - Disciplinární řízení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Senátorské kluby
§ 21  
§ 22  
ČÁST TŘETÍ - ZASEDÁNÍ SENÁTU
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - FUNKCIONÁŘI A ORGÁNY SENÁTU
§ 33 - Předseda Senátu
§ 34 - Místopředsedové Senátu
§ 35  
§ 36 - Výbory Senátu
§ 37  
§ 38 - Ustavující schůze výboru
§ 39 - Změna předsedy výboru
§ 40 - Organizační výbor
§ 41 - Mandátový a imunitní výbor
§ 42 - Podvýbory
§ 43 - Komise Senátu
§ 44 - Zastoupení Senátu ve stálých delegacích Parlamentu České republiky v meziparlamentních organizacích a v jiných mezinárodních institucích
§ 45  
§ 46 - Oprávnění orgánů Senátu požadovat informace a vysvětlení
§ 47 - Způsoby voleb a nominací
§ 48  
ČÁST PÁTÁ - SCHŮZE SENÁTU
§ 49 - Svolávání schůzí
§ 50 - Účast na schůzi
§ 51 - Zasedací pořádek
§ 52 - Veřejnost schůze
§ 53 - Pořádková opatření
§ 54  
§ 55 - Jednací dny a časy schůze
§ 56 - Zahájení a řízení schůze
§ 57 - Pořad schůze
§ 58 - Přerušení schůze
§ 59 - Projednávání bodu pořadu
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70 - Způsobilost Senátu přijímat usnesení
§ 71 - Způsoby hlasování
§ 72 - Hlasování o návrzích
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Veřejné hlasování
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81 - Tajné hlasování
§ 82 - Vyhlášení výsledků hlasování
§ 83 - Námitky
§ 84 - Ukončení schůze
§ 85  
§ 86 - Zápisy o schůzích
ČÁST ŠESTÁ - SCHŮZE ORGÁNŮ SENÁTU
§ 87 - Schůze výborů
§ 88 - Svolávání schůzí
§ 89 - Účast na schůzi
§ 90 - Veřejnost schůze
§ 91 - Pořad schůze, jednací dny a časy schůze
§ 92 - Projednávání bodu pořadu
§ 93 - Usnesení
§ 94 - Společná schůze výborů
§ 95 - Zápisy o schůzích
§ 96  
§ 97 - Schůze komise
ČÁST SEDMÁ - JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ
§ 98 - Přikázání návrhu zákona
§ 99 - Jednání výboru
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106 - Jednání Senátu
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112 - Společné ustanovení o jednání o návrzích zákonů
ČÁST OSMÁ - JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH VOLEBNÍHO ZÁKONA, ZÁKONA O ZÁSADÁCH JEDNÁNÍ A STYKU OBOU KOMOR MEZI SEBOU, JAKOŽ I NAVENEK A ZÁKONA O JEDNACÍM ŘÁDU SENÁTU
§ 113  
ČÁST DEVÁTÁ - JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ
§ 114  
ČÁST DESÁTÁ - JEDNÁNÍ O MEZINÁRODNÍCH SMLOUVÁCH
§ 115  
§ 116  
§ 117  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLOUVÁCH
§ 118  
§ 119  
ČÁST DVANÁCTÁ - JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONNÝCH OPATŘENÍ SENÁTU
§ 120  
§ 121 - Jednání výboru
§ 122 - Jednání Senátu
§ 123 - Zkrácené jednání
§ 124  
§ 125  
§ 126 - Podepisování zákonných opatření Senátu
ČÁST TŘINÁCTÁ - PŘÍPRAVA NÁVRHŮ ZÁKONŮ PODÁVANÝCH SENÁTEM POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ A JEDNÁNÍ O NICH
§ 127  
§ 128  
§ 129 - Jednání výborů
§ 130 - Jednání Senátu
§ 131  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ VE VĚCECH BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
§ 132  
ČÁST PATNÁCTÁ - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
§ 133  
§ 134  
§ 135  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - JEDNÁNÍ O ŽALOBĚ SENÁTU PROTI PREZIDENTU REPUBLIKY
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - JEDNÁNÍ O VYSLOVENÍ SOUHLASU S JMENOVÁNÍM SOUDCE ÚSTAVNÍHO SOUDU A O VYSLOVENÍ SOUHLASU K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A ZADRŽENÍ SOUDCE ÚSTAVNÍHO SOUDU
§ 140  
§ 141  
ČÁST OSMNÁCTÁ - PETICE A JINÁ PODÁNÍ OBČANŮ
§ 142 - Petice
§ 143 - Jiná podání občanů
ČÁST DEVATENÁCTÁ - VEŘEJNÁ SLYŠENÍ
§ 144 - Veřejné slyšení Senátu
§ 145 - Veřejné slyšení výboru
ČÁST DVACÁTÁ - KANCELÁŘ SENÁTU
§ 146  
§ 147 - Některá pracovněprávní ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - PARLAMENTNÍ STRÁŽ
§ 148  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153 - Účinnost
Zavřít
MENU