106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. května 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 12/2020 Sb. s účinností od 1. srpna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
106
 
ZÁKON

 

ze dne 11. května 1999

 

o svobodném přístupu k informacím

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

 

§ 2

 

Povinnost poskytovat informace

 

         (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

 

         (2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

 

         (3)  Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Povinnost poskytovat informace
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Poskytování informací
§ 5 - Zveřejňování informací
§ 6 - Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci
§ 7 - Ochrana utajovaných skutečností
§ 8 - Ochrana osobnosti a soukromí
§ 9 - Ochrana obchodního tajemství
§ 10 - Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
§ 11 - Další omezení práva na informace
§ 12 - Podmínky omezení
§ 13 - Žádost o poskytnutí informace
§ 14 - Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
§ 15 - Rozhodnutí
§ 16 - Odvolání
§ 17 - Hrazení nákladů
§ 18 - Výroční zpráva
§ 19  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU