95/1999 Sb.Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. května 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1999 Nabývá účinnosti: 25. května 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 503/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 253/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno red. sdělením z částky 41/1999 Sb.

95

 

ZÁKON

 

ze dne 28. dubna 1999

 

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Působnost zákona


      (1) Předmětem převodu zemědělských a některých lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby podle tohoto zákona mohou být

a)

pozemky ve vlastnictví státu a ve správě1) Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"), které ke dni 24. června 1991

1.

tvořily zemědělský půdní fond nebo do něj náležely,2) nebo

2.

byly zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo jinými stavbami patřícími k původní zemědělské usedlosti, nebo

3.

byly zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo stavbami sloužícími zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství

      (dále jen "zemědělské pozemky"),

b)

pozemky určené k plnění funkcí lesa3) (dále jen "lesní pozemky"), které jsou ve vlastnictví státu, vymezené v § 17,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Působnost zákona
§ 2  
§ 3 - Převodce
§ 4 - Nabyvatel
§ 5 - Převod na obce, vlastníky staveb a zemědělské školy
§ 6 - Převod na vlastníka sousedícího pozemku
§ 7 - Převody na samostatně hospodařící rolníky, vlastníky zemědělské půdy, společníky obchodních společností, členy družstev a oprávněné osoby
§ 8 - Prodej ostatním osobám
§ 9 - Kupní cena a její úhrada
§ 10 - Zástavní a předkupní právo
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Vymezení lesních pozemků určených k převodu
§ 18 - Převody lesních pozemků na obce
§ 19 - Společná ustanovení
§ 20  
ČÁST DRUHÁ  
§ 21 - Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST TŘETÍ  
§ 22 - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 23 - Účinnost
Zavřít
MENU