55/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. března 1999 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 15. března 1999 Nabývá účinnosti: 30. března 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 296/2018 Sb. s účinností od 1. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

55

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva zemědělství

 

ze dne 15. března 1999

 

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

 

      Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy nebo škody (dále jen "škoda"), které vznikají

a)

na lesním pozemku v důsledku
1.

trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa (dále jen "produkční funkce"),

2.

dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,

3.

trvalého poškození plnění produkční funkce,

4.

dočasného poškození plnění produkční funkce,

b)

na lesním porostu v důsledku
1.

zničení lesního porostu,

2.

předčasného smýcení lesního porostu,

3.

snížení přírůstu lesního porostu,

4.

snížení produkce lesního porostu,

5.

snížení kvality lesního porostu,

6.

krádeže dříví na pni,

c)

z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích.

 

      (2) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na objektech a zařízeních sloužících lesnímu hospodářství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - VÝPOČET VÝŠE ŠKOD
HLAVA 1 - VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POZEMKU
§ 3 - Škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce
§ 4 - Škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení produkční funkce
§ 5 - Škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce
§ 6 - Škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce
HLAVA 2 - VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POROSTU
§ 7 - Škoda z předčasného smýcení lesního porostu
§ 8 - Škoda ze zničení lesního porostu
§ 9 - Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu
§ 10 - Škoda ze snížení produkce lesního porostu
§ 11 - Škoda ze snížení kvality lesního porostu
§ 12 - Škoda na porostech lesa hospodářského způsobu výběrného
§ 13 - Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni
HLAVA 3 - VÝPOČET VÝŠE ŠKOD Z MIMOŘÁDNÝCH A NÁKLADOVĚ NÁROČNĚJŠÍCH OPATŘENÍ
§ 14 - Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu v Kč/m2
Příloha č. 2 - Úprava hodnoty lesního porostu Hlpa
Příloha č. 3 - Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin
Příloha č. 4 - Upravená potenciální renta z lesa r v Kč/m2
Příloha č. 5 - Procenta mýtní nezralosti Mn
Příloha č. 6 - Hodnota ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2 pro průměrnou bonitu
Příloha č. 7 - Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku imisí
Příloha č. 8 - Koeficient K2 vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození okusem zvěří
Příloha č. 9 - Koeficient K3 pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené mechanickým poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod.
Příloha č. 10 - Převodní tabulky bonit lesních dřevin
Zavřít
MENU