14/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Částka: 006 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. ledna 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 27/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

14

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 11. listopadu 1998,

 

kterým se stanoví technické požadavky na výtahy      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1

 

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na výtahy.


      (2) Toto nařízení se vztahuje na

a)

výtahy trvale obsluhující různé výškové úrovně staveb, určené k přepravě osob, osob a nákladů nebo pouze nákladů, pokud klec je


1.

přístupná osobám nebo pokud do ní může osoba bez obtíží vstoupit,

2.

vybavena ovládači uvnitř klece nebo v dosahu osoby, která je uvnitř klece,

3.

vedena tuhými vodítky odkloněnými od vodorovné roviny v úhlu větším než 15 nebo s určenou dráhou pohybu (např. výtahy s nůžkovým mechanizmem),

b)

bezpečnostní komponenty výtahů podle písmene a); seznam těchto bezpečnostních komponent je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

 

      (3) Za výtahy se nepovažují:

a)

lanové dráhy pro veřejnou nebo neveřejnou dopravu osob, včetně pozemních lanových drah a lyžařských vleků,

b)

výtahy speciálně projektované a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT
Příloha č. 3 - PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 4 - OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝTAHU S CERTIFIKOVANÝM TYPEM
Příloha č. 5 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT
Příloha č. 6 - KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT
Příloha č. 7 - OVĚŘOVÁNÍ SHODY KAŽDÉHO VÝTAHU AUTORIZOVANOU OSOBOU
Příloha č. 8 - POSOUZENÍ SHODY BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY NAMÁTKOVOU KONTROLOU
Příloha č. 9 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ
Příloha č. 10 - KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ
Příloha č. 11 - ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY VÝTAHŮ
Zavřít
MENU