167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 273/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

167

 

ZÁKON

 

ze dne 11. června 1998

 

o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje

 

a)   zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

b)   zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, s přípravky obsahujícími návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog1) (dále jen „uvedená látka kategorie  1“) a léčivými přípravky obsahujícími uvedenou látku kategorie 1, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi a

c)    pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.

 

        (2)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

 

§ 2

 

Pojmy

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Působnost zákona
§ 2 - Pojmy
HLAVA II - ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI,PŘÍPRAVKY, PREKURSORYA POMOCNÝMI LÁTKAMI
§ 3 - Zacházení s návykovými látkami,přípravky a prekursory
§ 4 - Povolení k zacházení
§ 5 - Zacházení s návykovými látkami
§ 6 - Zacházení s prekursory bez povolení k zacházení
§ 7  
§ 8 - Vydávání povolení k zacházení
§ 9 - Odpovědná osoba
§ 10 - Skladování
§ 11 - Doprava
§ 12 - Obchod
§ 13 - Výdej léčiv
§ 14 - Zneškodňování odpadů a přebytečnýcha nepoužitelných návykových látek,přípravků a prekursorů
§ 15 - Zákazy
§ 16 - Registrace výrobců pomocných látek
HLAVA III - ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍS NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI,PŘÍPRAVKY A PREKURSORY
§ 17 - Obecná způsobilost
§ 18 - Zdravotní způsobilost
§ 19 - Odborná způsobilost
HLAVA IV - VÝVOZ, DOVOZ A TRANZITNÍ OPERACE
§ 20 - Vývoz
§ 21 - Dovoz
§ 22 - Společná ustanovení o vývozu a dovozu
§ 23 - Tranzitní operace
HLAVA V - PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ A KOKYA VÝVOZ A DOVOZ MAKOVINY
§ 24 - Pěstování konopí a koky
§ 25 - Vývoz a dovoz makoviny
HLAVA VI - OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI A EVIDENCE
§ 26 - Ohlašovací povinnostna základě povolení k zacházení
§ 27 - Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu
§ 28 - Ohlašovací povinnost výrobců pomocných látek
§ 29 - Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák a konopí
§ 30 - Ohlašovací povinnostpři vývozu a dovozu makoviny
§ 31 - Forma hlášení
§ 32 - Evidence
§ 33 - Uchovávání dokumentace
HLAVA VII - KONTROLA
§ 34 - Inspektoři
§ 35 - Kontrola při přebírání
HLAVA VIII - SANKCE A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 36 - Sankce
§ 37 - Pokuty
§ 38 - Propadnutí věci
§ 39 - Řízení o uložení pokuty
§ 40 - Zabrání věci
HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ
§ 41 - Vztah ke zvláštním právním předpisům
§ 42  
§ 43 - Součinnost státních orgánů
§ 44 - Použití předpisů o správním řízení
§ 45 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 46 - Změna trestního zákona
ČÁST TŘETÍ  
§ 47 - Změna živnostenského zákona
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 48 - Změna zákona o péči o zdraví lidu
ČÁST PÁTÁ  
§ 49 - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ŠESTÁ  
§ 50 - Změna zákona o odpadech
ČÁST SEDMÁ  
§ 51 - Účinnost
Příloha č. 1 - OMAMNÉ LÁTKY zařazené do seznamu I podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)
Příloha č. 2 - OMAMNÉ LÁTKY zařazené do seznamu II podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)
Příloha č. 3 - OMAMNÉ LÁTKY zařazené do seznamu IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)
Příloha č. 4 - PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)
Příloha č. 5 - PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)
Příloha č. 6 - PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)
Příloha č. 7 - PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)
Příloha č. 8 - PŘÍPRAVKY zařazené do seznamu III podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)
Příloha č. 9 - PREKURSORY zařazené do tabulky I podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.)
Příloha č. 10 - POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.)
Zavřít
MENU