165/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 254/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

165ZÁKONze dne 11. června 1998,kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl. I


      Zákon č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odst. 1 se slova "nebo státní peněžní ústav podle tohoto zákona (§ 36)" zrušují.

      2. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

      "(7) Povolení působit jako banka může obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti a stanovení podmínek, které musí banka splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

      3. V § 4 odst. 1 se slova "základního jmění, u akciových společností" zrušují.

      4. V § 4 odst. 2 se slova "v dohodě s Ministerstvem financí" nahrazují slovy ", která si před rozhodnutím vyžádá stanovisko Ministerstva financí" a věta druhá se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII  
Čl. VIII  
Zavřít
MENU