157/1998 Sb.Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 356/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o chemických látkách a chemických přípravcích

a o změně některých dalších zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Předmětem zákona je

a)

stanovení práv a povinností právnických osob a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, nakládání s nimi a při jejich uvádění na trh,

b)

vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a stanovení působnosti orgánů odborného dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.

 

      (2) Tento zákon se nevztahuje na léčiva,1) krmiva,2) potraviny,3) kosmetické prostředky,4) nerosty,5) střelivo,6) výbušniny,7) radionuklidové zářiče a jaderné materiály,8) přípravky na ochranu rostlin,9) omamné a psychotropní látky,9a) chemické zbraně a jejich prekurzory,10) látky poškozující ozonovou vrstvu Země11) a na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty,11a) pokud nakládání s nimi je upraveno zvláštními právními předpisy.

      (3) Tento zákon se nevztahuje na železniční,12) silniční,13) vodní vnitrozemskou14) nebo leteckou15) přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a na tranzitní přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, které jsou pod celním dohledem,16) jen pokud s těmito látkami a přípravky není nakládáno podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - KLASIFIKACE A ZKOUŠENÍ LÁTEKA PŘÍPRAVKŮ
§ 3 - Klasifikace látek a přípravků
§ 4 - Zkoušení látek a přípravků
§ 5 - Správná laboratorní praxe
HLAVA III - REGISTRACE LÁTEK
§ 6 - Povinnost registrace
§ 7 - Žádost o registraci
§ 8 - Doplňkové údaje
HLAVA IV - NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMIA PŘÍPRAVKY
§ 9 - Hodnocení rizika nebezpečných látek
§ 10 - Obecné podmínky nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
HLAVA V - BALENÍ A OZNAČOVÁNÍNEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮA BEZPEČNOSTNÍ LIST
§ 11 - Balení nebezpečných látek a přípravků
§ 12 - Označování nebezpečných látek a přípravků
§ 13  
§ 14 - Bezpečnostní list
HLAVA VI - UVÁDĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEKA PŘÍPRAVKŮ NA TRH
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA VII - AUTORIZACE K NAKLÁDÁNÍS NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA VIII - DOVOZ A VÝVOZVYBRANÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEKA PŘÍPRAVKŮ
§ 21  
HLAVA IX - VEDENÍ EVIDENCE A OZNAMOVÁNÍNEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
§ 22  
HLAVA X - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVYV OBLASTI NAKLÁDÁNÍS NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY
§ 23 - Výkon státní správy
§ 24 - Ministerstvo životního prostředí
§ 25 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 26 - Česká inspekce životního prostředí
§ 27 - Okresní úřady
§ 28  
§ 29 - Celní orgány
HLAVA XI - POKUTY
§ 30  
ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA ZÁKONAO SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
§ 33  
ČÁST PÁTÁ  
§ 34  
Zavřít
MENU