156/1998 Sb.Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 295/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

156

 

ZÁKON

 

ze dne 12. června 1998

 

o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

 

a)   podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů,

b)   podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd,

c)   podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů1a),

d)   podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,

e)   působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně pravomoci ukládat správní tresty.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, které jsou určeny výhradně pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny,

b)   hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty poskytované v množství nezbytném pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Uvádění hnojiv do oběhu
§ 4 - Registrace hnojiv
§ 5 - Rozhodnutí o registraci
§ 6 - Registr hnojiv a zveřejnění registrace
§ 7 - Označování a balení hnojiv a pomocných látek
§ 8 - Skladování
§ 9 - Používání hnojiv, statkových hnojiva pomocných látek
§ 10 - Agrochemické zkoušení zemědělských půd
§ 11 - Zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
§ 12 - Odborný dozor
§ 13 - Zvláštní opatření
§ 14 - Pokuty
§ 15 - Vztah ke správnímu řádu
§ 16 - Zmocnění
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Zavřít
MENU