156/1998 Sb.Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

156

 

ZÁKON

 

ze dne 12. června 1998

 

o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd, podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů1a) a dále podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů, jakož i působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat sankce.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, které jsou určeny výhradně pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny,

b)   hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty poskytované v množství nezbytném pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.

c)    zrušeno zákonem č. 317/2004 Sb. (účinnost: 27. května 2004)

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Uvádění hnojiv do oběhu
§ 4 - Registrace hnojiv
§ 5 - Rozhodnutí o registraci
§ 6 - Registr hnojiv a zveřejnění registrace
§ 7 - Označování a balení hnojiv a pomocných látek
§ 8 - Skladování
§ 9 - Používání hnojiv, statkových hnojiva pomocných látek
§ 10 - Agrochemické zkoušení zemědělských půd
§ 11 - Zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
§ 12 - Odborný dozor
§ 13 - Zvláštní opatření
§ 14 - Pokuty
§ 15 - Vztah ke správnímu řádu
§ 16 - Zmocnění
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Zavřít
MENU