155/1998 Sb.Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 13. července 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

155

 

ZÁKON

 

ze dne 11. června 1998

 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1


Úvodní ustanovení

 

        (1)  Tento zákon upravuje používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob jako jejich dorozumívacích prostředků.

 

        (2)  Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit z komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který odpovídá jejich potřebám. Jejich volba musí být v maximální možné míře respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojení do všech oblastí života společnosti i při uplatňování jejich zákonných práv.

 

§ 2


Definice základních pojmů

 

        (1)  Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.

 

        (2)  Za hluchoslepé se pro účely tohoto zákona považují osoby se souběžným postižením sluchu a zraku různého stupně, typu a doby vzniku, u nichž rozsah a charakter souběžného sluchového a zrakového postižení neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, nebo neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Definice základních pojmů
§ 3 - Znaková řeč
§ 4  
§ 5 - Znakovaná čeština
§ 6 - Prstová abeceda
§ 7 - Používání znakové řeči
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb.,o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 114/1988 Sb.,o působnosti orgánů České republikyv sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU