148/1998 Sb.Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 342/2006 Sb. s účinností od 3. července 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

148

 

ZÁKON

 

ze dne 11. června 1998

 

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

ČÁST PRVNÍ

 

(OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ)

 

zrušena zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

HLAVA PRVNÍ

 

(ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ)

 

zrušena zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

§ 1a

 

(Předmět úpravy)

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

§ 2

(Vymezení pojmů pro účely tohoto zákona)

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

§ 2a

 

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

HLAVA DRUHÁ

 

(UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI)

 

zrušena zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

§ 3

(Utajované skutečnosti)

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

§ 4

(Oblasti utajovaných skutečností)

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

§ 5

(Stupně utajení)

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

§ 6

(Stanovení stupně utajení)

zrušen zákonem č. 413/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů pro účely tohoto zákona
HLAVA DRUHÁ - UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI
§ 3 - Utajované skutečnosti
§ 4 - Oblasti utajovaných skutečností
§ 5 - Stupně utajení
§ 6 - Stanovení stupně utajení
HLAVA TŘETÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 7  
§ 8 - Úřad
§ 9 - Zpravodajské služby
§ 10 - Policie České republiky
HLAVA ČTVRTÁ - POVINNOSTI PŘI OCHRANĚ UTAJOVANÝCHSKUTEČNOSTÍ
§ 11 - Povinnosti orgánu státu a organizace
§ 12 - Povinnosti statutárního orgánu
§ 13 - Bezpečnostní ředitel
§ 14 - Povinnosti určených osob
§ 15 - Povinnosti fyzických osob
§ 16 - Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví
HLAVA PÁTÁ - OPRÁVNĚNÍ FYZICKÝCH OSOB SEZNAMOVAT SE S UTAJOVANÝMISKUTEČNOSTMI
Díl první - Podmínky pro vydání osvědčení
§ 18  
§ 19 - Věk
§ 20 - Bezúhonnost
§ 21 - Zdravotní způsobilost
§ 22 - Osobnostní způsobilost
§ 23 - Bezpečnostní spolehlivost
Díl druhý - Bezpečnostní prověrka navrhované osoby
§ 24  
§ 25 - Stupně bezpečnostních prověrek
§ 26 - Bezpečnostní prověrka I. stupně
§ 27 - Bezpečnostní prověrka II. stupně
§ 28 - Bezpečnostní prověrka III. stupně
§ 29 - Bezpečnostní prověrka IV. stupně
§ 30 - Bezpečnostní pohovor
§ 31 - Vyhodnocení
Díl třetí - Určování fyzických osob ke stykus utajovanými skutečnostmi
§ 32 - Postup určování
§ 33 - Bezpečnostní dotazník
§ 34 - Určování pro stupeň utajení "Vyhrazené"
§ 35 - Určování pro stupeň utajení"Důvěrné", "Tajné" nebo "Přísně tajné"
§ 36 - Osvědčení
§ 37 - Platnost osvědčení a zánik platnosti
§ 38 - Určení
§ 39 - Zánik určení
§ 40 - Zvláštní způsoby určování a osoby určené ke stykus utajovanými skutečnostmi ze zákona
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Určené osoby ze zákona
Díl čtvrtý - Bezpečnostní spis k navrhované osobě,spis k navrhované osobě a zproštění povinnostizachovávat mlčenlivost
§ 44 - Bezpečnostní spis k navrhované osobě
§ 45 - Spis k navrhované osobě
§ 46 - Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 17  
HLAVA ŠESTÁ - PROSTŘEDKY OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ
§ 47 - Personální bezpečnost
§ 48 - Administrativní bezpečnost
§ 49 - Objektová bezpečnost
§ 50 - Technická bezpečnost
§ 51 - Bezpečnost informačních systémů
§ 52 - Kryptografická ochrana
§ 53 - Certifikace
§ 54 - Průmyslová bezpečnost
§ 55 - Podmínky pro vydání potvrzení
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Potvrzení
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
HLAVA SEDMÁ - MEZINÁRODNÍ STYKY
§ 67  
§ 68 - Registry utajovaných skutečností
HLAVA OSMÁ - VÝKON STÁTNÍHO DOZORU,POKUTY A ŘÍZENÍ
§ 69 - Státní dozor
§ 70 - Opatření k nápravě
§ 71 - Pokuty
§ 72  
§ 73 - Řízení
§ 74 - Doručování
§ 75  
§ 76  
§ 77  
HLAVA DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
§ 78 - Platnost určení podle dosavadní právní úpravy
§ 79 - Změna stupně utajení
§ 80  
§ 81  
ČÁST DRUHÁ  
HLAVA PRVNÍ  
§ 82  
HLAVA DRUHÁ  
§ 83  
HLAVA TŘETÍ  
§ 84  
HLAVA ČTVRTÁ  
§ 85  
§ 106 - "Ohrožení utajované skutečnosti
HLAVA PÁTÁ  
§ 86  
HLAVA ŠESTÁ  
§ 87  
ČÁST TŘETÍ  
§ 88 - Zrušovací ustanovení
§ 89 - Účinnost
Zavřít
MENU