137/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Částka: 049 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. července 1998 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 9. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 268/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 26. srpna 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 502/2006 Sb. s účinností od 31. prosince 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

137

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva pro místní rozvoj

 

ze dne 9. června 1998

 

o obecných technických požadavcích na výstavbu

 

      Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Vyhláška stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona.

Rozsah platnosti

 

§ 2


      (1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb a při výkonu státního stavebního dohledu.

      (2) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též při stavebních úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště a u nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami,1) pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

      (3) Požadavky obsažené v části první až třetí této vyhlášky platí pro všechny druhy staveb podle § 1, není-li v části čtvrté uvedeno jinak.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah platnosti
§ 3  
ČÁST PRVNÍ - ÚZEMNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKYNA STAVBY A NA JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ
§ 4 - Umísťování staveb
§ 5 - Studny individuálního zásobování vodou
§ 6 - Žumpy a malé čistírny
§ 7 - Stavební pozemek, ochranná pásma a požárně nebezpečný prostor
§ 8 - Vzájemné odstupy staveb
§ 9 - Připojení staveb na pozemní komunikace
§ 10 - Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu
§ 11 - Připojení staveb na sítě technického vybavení
§ 12 - Oplocení pozemků
§ 13 - Vliv staveb na životní prostředí
§ 14 - Staveniště
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTA UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB
§ 15 - Základní požadavky
§ 16 - Mechanická odolnost a stabilita
ODDÍL 1 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
§ 17 - Použité výrazy
§ 18 - Všeobecné požadavky
§ 19 - Požadavky na zajištění úniku osob
§ 20 - Požadavky na odstupové vzdálenosti
§ 21 - Požadavky na zajištění požárního zásahu
ODDÍL 2 - OCHRANA ZDRAVÍ,ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 22 - Všeobecné požadavky
§ 23 - Denní osvětlení, větrání a vytápění
§ 24 - Proslunění
§ 25 - Ochrana proti hluku a vibracím
ODDÍL 3  
§ 26 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb
§ 27 - Přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
§ 28 - Úspora energie a ochrana tepla
§ 29 - Odstraňování staveb
ČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCEA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
ODDÍL 1 - STAVEBNÍ KONSTRUKCE
§ 30 - Zakládání staveb
§ 31 - Stěny, příčky
§ 32 - Stropy
§ 33 - Podlahy, povrchy stěn a stropů
§ 34 - Schodiště a šikmé rampy
§ 35 - Komíny a kouřovody
§ 36 - Střechy
§ 37 - Výplně otvorů
§ 38 - Zábradlí
§ 39 - Výtahy
§ 40 - Výtahové, instalační a větrací šachty
§ 41 - Shozy pro odpad
§ 42 - Balkóny, lodžie a arkýře
ODDÍL 2 - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
§ 43 - Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody
§ 44 - Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace
§ 45 - Elektrické přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační
§ 46 - Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení
§ 47 - Ochrana před bleskem
§ 48 - Vzduchotechnická zařízení
§ 49 - Vytápění
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKYPRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB
§ 50 - Rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci
§ 51 - Stavby pro shromažďování většího počtu osob
§ 52 - Stavby pro obchod
§ 53 - Stavby ubytovacích zařízení
§ 54 - Stavby pro výrobu a skladování
§ 55 - Zemědělské stavby
§ 56 - Odstavné a parkovací plochy, garáže
§ 57 - Servisy, opravny a čerpací stanice pohonných hmot
§ 58 - Stavby pro zdravotnictví
§ 59 - Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
§ 60 - Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 61 - Výjimky
§ 62 - Zrušovací ustanovení
§ 63 - Přechodná ustanovení
§ 64 - Účinnost
Zavřít
MENU