132/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Částka: 044 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. června 1998 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 29. května 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 492/2002 Sb. s účinností od 29. listopadu 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

132

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva pro místní rozvoj

 

ze dne 29. května 1998,

 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 75 odst. 2, § 100 odst. 6 a § 143 odst. 1 písm. d) až g), i) a j) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

Předmět úpravy

 

§ 1


        Tato vyhláška upravuje podrobnosti postupu při

a)

územním rozhodování,

b)

povolování staveb a jejich změn a při jejich ohlašování,

c)

povolování terénních úprav, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry,

d)

ohlašování informačních, reklamních a propagačních zařízení,

e)

vytyčování staveb, terénních úprav a těžebních prací na pozemku,

f)

kolaudaci staveb, změnách v jejich užívání, nezbytných úpravách, zabezpečovacích pracích a odstraňování staveb,

g)

výkonu státního stavebního dohledu,

h)

vyvlastňovacím řízení.

i)

zrušeno

§ 2


        Podle této vyhlášky se postupuje u všech druhů staveb, bez zřetele na jejich

a)

stavebně technické provedení, například u budov, podzemních staveb, věží, stožárů, sil, zásobníků, nádrží, jeřábových drah, podzemních a nadzemních vedení, tribun, zdí, oplocení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
ČÁST PRVNÍ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
§ 3 - Návrh na vydání územního rozhodnutí
§ 4 - Rozhodnutí o umístění stavby
§ 5 - Rozhodnutí o využití území
§ 6 - Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
§ 7 - Rozhodnutí o stavební uzávěře
§ 8 - Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
ČÁST DRUHÁ - STAVEBNÍ ŘÁD
ODDÍL PRVNÍ - PROVÁDĚNÍ STAVEB(K § 44 až 47 zákona)
§ 9 - (K § 44 až 47 zákona)
ODDÍL DRUHÝ - OHLAŠOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍSTAVEB A ZMĚN STAVEB
§ 10 - Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - (K § 54, 58 a 60 zákona)
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - (K § 66 zákona)
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
ODDÍL TŘETÍ - POVOLENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAVA OHLÁŠENÍ INFORMAČNÍCH,REKLAMNÍCHA PROPAGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
§ 23 - Žádost o povolení terénních úprav
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení
§ 28  
ODDÍL ČTVRTÝ - VYTYČOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV(K § 75 zákona)
§ 29 - (K § 75 zákona)
ODDÍL PÁTÝ - KOLAUDACE
§ 30 - (K § 79 až 81 zákona)
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Kolaudační rozhodnutí
§ 35 - (K § 85 zákona)
§ 36  
ODDÍL ŠESTÝ - NEZBYTNÉ ÚPRAVYA ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB
§ 37 - Nezbytné úpravy
§ 38 - Žádost o povolení k odstranění stavby
§ 39 - Rozhodnutí o odstranění stavby
§ 40 - Nařízení zabezpečovacích prací
§ 41 - Státní stavební příspěvek
ODDÍL SEDMÝ - STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED
§ 42 - Náplň činnosti státního stavebního dohledu
§ 43 - Stavební deník
§ 44 - Opatření při výkonu státního stavebního dohledu
§ 45 - Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby (pasport)
ČÁST TŘETÍ - VYVLASTNĚNÍ
§ 46 - Návrh na vyvlastnění
§ 47 - Rozhodnutí o vyvlastnění
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁA ZÁVĚREČNÁ
§ 48 - Oznámení veřejnou vyhláškou
§ 49 - Úlevy při živelních pohromách a při náhlých haváriích staveb
§ 50  
§ 51  
§ 51Účinnost  
Zavřít
MENU