111/1998 Sb.Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs100/1998/2 Sb.

111

 

ZÁKON

 

ze dne 22. dubna 1998

 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

 

a)   uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,

b)   umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,

c)    poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,

d)   hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,

e)   přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3 - Akademická obec vysoké školy
§ 4 - Akademické svobody a akademická práva
ČÁST DRUHÁ - VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLAA JEJÍ SOUČÁSTI
HLAVA I - VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA
§ 5 - Zřízení veřejné vysoké školy
§ 6  
§ 7 - Orgány veřejné vysoké školy
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Rektor
§ 11 - Vědecká rada veřejné vysoké školy
§ 12  
§ 13 - Disciplinární komise veřejné vysoké školy
§ 14 - Správní rada veřejné vysoké školy
§ 15  
§ 16 - Kvestor
§ 17 - Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy
§ 18 - Rozpočet veřejné vysoké školy
§ 19 - Majetek veřejné vysoké školy
§ 20 - Hospodaření veřejné vysoké školy
§ 21 - Další povinnosti veřejné vysoké školy
HLAVA II - SOUČÁSTI VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
§ 22 - Členění veřejné vysoké školy
Díl 1 - Fakulta
§ 23 - Fakulta
§ 24 - Práva fakulty
§ 25 - Orgány fakulty
§ 26 - Akademický senát fakulty
§ 27  
§ 28 - Děkan
§ 29 - Vědecká rada fakulty
§ 30  
§ 31 - Disciplinární komise fakulty
§ 32 - Tajemník
§ 33 - Vnitřní předpisy fakulty
Díl 2 - Vysokoškolský ústav
§ 34  
Díl 3 - Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek
§ 35  
HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA
§ 36  
§ 37  
§ 38  
ČÁST TŘETÍ - SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA
§ 39 - Státní souhlas
§ 40 - Financování soukromé vysoké školy
§ 41 - Vnitřní předpisy
§ 42 - Další povinnosti soukromé vysoké školy
§ 43 - Působnost ministerstva
ČÁST ČTVRTÁ - STUDIJNÍ PROGRAM
§ 44  
§ 45 - Bakalářský studijní program
§ 46 - Magisterský studijní program
§ 47 - Doktorský studijní program
ČÁST PÁTÁ - STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE
§ 48 - Přijímání ke studiu
§ 49  
§ 50 - Přijímací řízení
§ 51 - Zápis do studia
§ 52 - Rozvrh studia a akademický rok
§ 53 - Státní zkoušky
§ 54 - Přerušení studia
§ 55 - Ukončení studia
§ 56  
§ 57 - Doklady o studiu
§ 58 - Poplatky spojené se studiem
§ 59  
§ 60 - Celoživotní vzdělávání
ČÁST ŠESTÁ - STUDENTI
§ 61  
§ 62 - Práva studenta
§ 63 - Povinnosti studenta
§ 64 - Disciplinární přestupek
§ 65  
§ 66  
§ 67 - Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia
§ 68 - Rozhodování o právech a povinnostech studentů
§ 69  
ČÁST SEDMÁ - AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
§ 70 - Akademičtí pracovníci
§ 71 - Jmenování docentem
§ 72 - Habilitační řízení
§ 73 - Jmenování profesorem
§ 74 - Řízení ke jmenování profesorem
§ 75 - Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
§ 76 - Tvůrčí volno
§ 77 - Výběrové řízení na veřejné vysoké škole
ČÁST OSMÁ - AKREDITACE
§ 78 - Akreditace studijního programu
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82 - Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
§ 83 - Akreditační komise
§ 84  
§ 85  
§ 86  
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA
§ 87 - Působnost ministerstva
§ 88 - Matrika studentů
§ 89 - Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
§ 90  
§ 91 - Stipendia
ČÁST DESÁTÁ - REPREZENTACE VYSOKÝCH ŠKOL
§ 92  
ČÁST JEDENÁCTÁ - FAKULTNÍ NEMOCNICE
§ 93  
ČÁST DVANÁCTÁ - VOJENSKÉ A POLICEJNÍ VYSOKÉ ŠKOLY
§ 94  
§ 95  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONAČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 96  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 186/1992 SB.,O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮPOLICIE ČESKÉ REPUBLIKY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 97  
ČÁST PATNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108 - Zrušovací ustanovení
§ 109 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vysoké školy v České republice
Příloha č. 2 - Vojenské vysoké školy v České republice Policejní vysoká škola v České republice
Zavřít
MENU