83/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. března 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 458/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

83

 

ZÁKON

 

ze dne 18. března 1998,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb. a zákona č. 19/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

 

Druhy územně plánovacích podkladů


        (1) Územně plánovací podklady slouží zejména pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace, a není-li tato dokumentace zpracována, pro územní rozhodování a pro sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možností rozvoje území.

        (2) Územně plánovací podklady tvoří

a)

urbanistická studie, která řeší územně technické, urbanistické a architektonické podmínky využití území,

b)

územní generel, který řeší podrobně otázky územního rozvoje jednotlivých složek osídlení a krajiny,

c)

územní prognóza, která slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území na základě rozboru územně technických podmínek, stavu životního prostředí území, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje území,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Zavřít
MENU