59/1998 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. března 1998 Nabývá účinnosti: 1. června 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 209/2000 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON

 

o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Odpovědnost výrobce za vadu výrobku


      Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, určené a užívané převážně k jiným než podnikatelským účelům, odpovídá výrobce poškozenému za vzniklou škodu, jestliže poškozený prokáže vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou. Výrobce se může odpovědnosti zprostit pouze na základě skutečností stanovených v § 5.

 

§ 2

 

Výrobce


      Výrobcem pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

výrobce konečného výrobku, suroviny nebo součásti výrobku, jakož i osoba, která uvede na výrobku své jméno, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,

b)

každá osoba, která v rámci své obchodní činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného způsobu užití; tím není dotčena odpovědnost výrobce podle písmene a),

c)

každý dodavatel výrobku za podmínky, že nemůže být určen výrobce podle písmene a), pokud ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu škody nesdělí poškozenému totožnost výrobce podle písmene a) nebo osobu, která mu výrobek dodala; totéž platí v případě dovozu, pokud není známa osoba, která výrobek dovezla podle písmene b), i když je výrobce podle písmene a) znám.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odpovědnost výrobce za vadu výrobku
§ 2 - Výrobce
§ 3 - Výrobek
§ 4 - Vada výrobku
§ 5 - Zproštění odpovědnosti
§ 6 - Výše náhrady škody
§ 7 - Spolupůsobení třetí osoby
§ 8 - Zákaz vyloučení nebo omezenípovinnosti náhrady předem
§ 9 - Promlčení
§ 10 - Použití občanského zákoníku
§ 11 - Případy vyloučení použití zákona
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU