15/1998 Sb.Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. února 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. ledna 1998 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 257/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON
o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY

HLAVA I

POSTAVENÍ, PŮSOBNOST A PRAVOMOCE
KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY

§ 1

Účel zákona

        Účelem tohoto zákona je upravit zřízení, postavení, působnost, pravomoce a organizační strukturu Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") a stanovit některá práva a povinnosti subjektů působících na kapitálovém trhu.

 

§ 2

Postavení Komise

        (1)  Zřizuje se Komise jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu.

        (2)  Posláním Komise je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti.

        (3)  Komise má své sídlo v Praze.

§ 3

Působnost Komise

        (1)  Komise

       a) vykonává státní dozor v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony,1)
       b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní zákony,1)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY
HLAVA I - POSTAVENÍ, PŮSOBNOST A PRAVOMOCEKOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY
Díl 1 - Úvodní ustanovení
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Postavení Komise
§ 3 - Působnost Komise
§ 4 - Vztah k vládě a Parlamentu
§ 5 - Základní pojmy
§ 6 - Řízení před Komisí
Díl 2 - Státní dozor
§ 7 - Předmět státního dozoru
§ 8 - Kontrolní oprávnění
§ 9 - Opatření k nápravě a sankce
§ 10 - Řízení ve věcech opatření k nápravě a sankce
§ 11 - Předběžné opatření
§ 12 - Státní dozor Komise ve zvláštních případech
Díl 3 - Vedení seznamů
§ 13  
Díl 4 - Věstník Komise
§ 14  
Díl 5 - Oznámení o uzavřených obchodechs investičními instrumenty
§ 15  
Díl 6 - Spolupráce s jinými institucemi a správními úřady
§ 16  
§ 17 - Spolupráce s Českou národní bankou
§ 18 - Spolupráce s ministerstvem
§ 19 - Spolupráce s Komorou auditorů České republiky
§ 20 - Mezinárodní spolupráce
HLAVA II - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMISE
§ 21 - Orgány Komise
§ 22 - Předseda Komise
§ 23 - Podmínky pro výkon funkce předsedy Komise a člena prezidia Komise
§ 24 - Zaměstnanci Komise
§ 25 - Platy, požitky a náhrady
§ 26 - Povinnost mlčenlivosti
§ 27  
HLAVA III - HOSPODAŘENÍ KOMISE
§ 28 - Financování a hospodaření Komise
HLAVA IV - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ
§ 29  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONAČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB.,O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEVA JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮSTÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 30  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 591/1992 SB.,O CENNÝCH PAPÍRECH, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 31  
§ 32 - Přechodná ustanovení
§ 47b - Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům
§ 70b  
§ 70c  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 214/1992 SB.,O BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 33  
§ 34 - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 530/1990 SB., O DLUHOPISECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 35  
ČÁST ŠESTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 513/1991 SB.,OBCHODNÍ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 36  
ČÁST SEDMÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 37  
ČÁST OSMÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 248/1992 SB.,O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECHA INVESTIČNÍCH FONDECH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 38  
§ 39 - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 42/1994 SB.,O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEMA O ZMĚNÁCH NĚKTERÝCH ZÁKONŮSOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM,VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 61/1996 SB.
§ 40  
ČÁST DESÁTÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍRADY Č. 6/1993 SB., O ČESKÉ NÁRODNÍBANCE, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 60/1993 SB.
§ 41  
ČÁST JEDENÁCTÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 61/1996 SB.,O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮZ TRESTNÉ ČINNOSTI A O ZMĚNĚA DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
§ 42  
ČÁST DVANÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 99/1963 SB.,OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 43  
ČÁST TŘINÁCTÁ  
§ 44 - Účinnost
Zavřít
MENU