289/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. prosince 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 2. prosince 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

289

 

ZÁKON

 

ze dne 12. listopadu 1997,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. V § 11 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "a doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst.1 písm. m) a n),".

        2. V § 12 odst. 1 se slova "písm. o) až u)" nahrazují slovy "písm. m) až u)".

        3. V § 31 odst. 1 písm. b) se slova "v období do 31. prosince 2000 nejvýše tři roky, v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2006 nejvýše čtyři roky a v období po 31. prosinci 2006 nejvýše pět roků" nahrazují slovy "nejvýše tři roky".

        4. V § 34 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Do doby pojištění se pro účely předchozí věty započítávají náhradní doby pojištění pouze v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. p), r) a s) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
Čl. VI - Zrušovací ustanovení
Čl. VII - Účinnost
Zavřít
MENU