252/1997 Sb.Zákon o zemědělství

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. října 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1997 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 382/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

252

 

ZÁKON

 

ze dne 24. září 1997

 

o zemědělství

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Účel zákona

 

        Účelem tohoto zákona je

 

a)   vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;

b)   vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;

c)    vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,

d)   vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.

 

§ 2

 

Úloha státu v zemědělství

 

        (1)  Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

 

a)   pozbylo platnosti dnem 1. května 2004

b)   pozbylo platnosti dnem 1. května 2004

c)    poskytuje daňové úlevy při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu1),

d)   vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu3),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Podpora zemědělství
§ 3 - Ochrana agrárního trhu
§ 4 - Poskytování informací
§ 5 - Náhrada újmy
§ 6 - Závěrečné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - Zemědělské výrobky, na které se vztahují zvláštní ochranná opatření při dovozu do České republiky
Zavřít
MENU