252/1997 Sb.Zákon o zemědělství

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. října 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1997 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 179/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

252

 

ZÁKON

 

ze dne 24. září 1997

 

o zemědělství

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Účel zákona

 

        Účelem tohoto zákona je

 

a)

vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;

b)

vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;

c)

vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,

d)

vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.

 

 

§ 2

 

Úloha státu v zemědělství

 

        (1)  Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

 

a)

pozbylo platnosti dnem 1. května 2004

b)

pozbylo platnosti dnem 1. května 2004

c)

poskytuje daňové úlevy

1.    při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu,1)

2.    při spotřebě paliv s podílem biologicky odbouratelných složek,1)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Podpora zemědělství
§ 3 - Ochrana agrárního trhu
§ 4 - Poskytování informací
§ 5 - Náhrada újmy
§ 6 - Závěrečné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - Zemědělské výrobky, na které se vztahují zvláštní ochranná opatření při dovozu do České republiky
Zavřít
MENU