252/1997 Sb.Zákon o zemědělství

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. října 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1997 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 128/2003 Sb. s účinností od 4. června 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

252

 

ZÁKON

 

ze dne 24. září 1997

 

o zemědělství

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Účel zákona


      Účelem tohoto zákona je

a)

vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;

b)

vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;

c)

 vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie.

 

§ 2

 

Úloha státu v zemědělství

 

        (1)  Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

 

a)   poskytuje dotace4b) fyzickým a právnickým osobám v rámci

  1.  

opatření na organizaci trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky,

  2.  

programů pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,

  3.  

programů podpory rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí,

  4.  

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Podpora zemědělství
§ 3 - Ochrana agrárního trhu
§ 4 - Poskytování informací
§ 5 - Náhrada újmy
§ 6 - Závěrečné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - Zemědělské výrobky, na které se vztahují zvláštní ochranná opatření při dovozu do České republiky
Zavřít
MENU