242/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

242

 

ZÁKON

 

ze dne 17. září 1997,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


      Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. a zákona č. 132/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 5 včetně poznámek č. 3), 4) a 31) zní:

"§ 5


      (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

a)

z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:

1.

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmů,

2.

příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů,

3.

příjmy z kapitálového majetku uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů,

4.

příjmy z pronájmu uvedené v § 9 zákona o daních z příjmů,

5.

ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII  
Čl. VIII - Účinnost
Zavřít
MENU