227/1997 Sb.Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. září 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 188/2011 Sb. s účinností od 15. července 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs88/1997/2 Sb.

 

227

 

ZÁKON

 

ze dne 3. září 1997

 

o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

NADACE A NADAČNÍ FONDY


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Nadace nebo nadační fond jsou účelová sdružení majetku1) zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.

 

        (2)  Nadace nebo nadační fond je právnickou osobou.

 

        (3)  Součástí názvu nadace musí být označení "nadace"; součástí názvu nadačního fondu musí být označení "nadační fond"; jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

 

§ 2


        (1)  Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace.

 

        (2)  Nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena, výnosů z nadačního jmění a ostatní majetek nadace. Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů zapsaných v nadačním rejstříku (dále jen "rejstřík").

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NADACE A NADAČNÍ FONDY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZŘÍZENÍ A VZNIK NADACE A NADAČNÍHO FONDU
§ 3 - Zřízení nadace a nadačního fondu
§ 4 - Statut nadace a nadačního fondu
§ 5 - Vznik nadace a nadačního fondu
§ 6  
HLAVA III - ZRUŠENÍ A ZÁNIK NADACEA NADAČNÍHO FONDU
§ 7  
§ 8 - Sloučení nadace a nadačního fondu
§ 9 - Likvidace nadace a nadačního fondu
HLAVA IV - ORGÁNY NADACE A NADAČNÍHO FONDU
§ 10 - Správní rada
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Dozorčí rada
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Revizor
HLAVA V - POUŽITÍ MAJETKU NADACE A NADAČNÍHO FONDU
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA VI - ÚČETNICTVÍ A VÝROČNÍ ZPRÁVA
§ 24 - Účetnictví
§ 25 - Výroční zpráva
§ 26  
HLAVA VII - ZAHRANIČNÍ NADACEA ZAHRANIČNÍ NADAČNÍ FONDY
§ 27  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍOBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU
§ 29  
ČÁST ČTVRTÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONAČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 SB.,O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 30  
ČÁST PÁTÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍRADY Č. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍA DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 31  
ČÁST ŠESTÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 563/1991 SB.,O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONAČ. 117/1994 SB.
§ 33  
ČÁST OSMÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 102/1992 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍNĚKTERÉ OTÁZKY SOUVISEJÍCÍS VYDÁNÍM ZÁKONA Č. 509/1991 SB.,KTERÝM SE MĚNÍ, DOPLŇUJE A UPRAVUJE OBČANSKÝ ZÁKONÍK
§ 34  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 35 - Přechodná ustanovení
§ 36  
§ 37 - Účinnost
Zavřít
MENU